Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
III. interná klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad L. Dérera, Bratislava
LIEČBA CHRONICKÉHO SRDCOVÉHO ZLYHANIA
MUDr. Stanislav Juhás, CSc.
Kardiologické oddelenie VÚSCH, a.s., Košice
CHRONICKÁ ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA – STABILNÁ ANGÍNA PEKTORIS: DNEŠNÉ MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY A LIEČBY
I. interná klinika MFN, Martin
MUDr. František Kovář, PhD.
AKÚTNY INFARKT MYOKARDU: ZÁSADY AKTUÁLNEHO MANAŽMENTU
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
III. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
LIEČBA ARYTMIÍ A MOŽNOSTI FARMAKOTERAPIE
PREHĽADNE
prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
Gastroenterologická klinika SZU a FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
LIEČBA EXOKRINNEJ INSUFICIENCIE PANKREASU
Exokrinná pankreatická insuficiencia je podmienená nedostatočnou sekréciou pankreatických enzýmov alebo ich predčasnou inaktiváciou alebo ich inadekvátnou aktiváciou v čreve. Hlavnou príčinou je chronická pankreatitída a cystická fibróza, iné príčiny sú vzácne. Redukcia pankreatických enzýmov vedie k pankreatickej maldigescii, zlyhaniu štiepenia potravín, čo má za následok redukciu absorbcie tukov, proteínov a škrobov, v tukoch rozpustných vitamínov (ADEK) a vitamínu B 12. Klinicky sa pankreatická malabsorbcia prejaví poklesom hmotnosti, steatoreou s hnačkami, azotoreou a poklesom sérového albumínu a proteínov. Ostatné malabsorbčné symptómy sú pri exogénnej pankreatickej insuficiencii zriedkavé. Terapiou exokrinnej pankreatickej insuficiencie je diéta, u niektorých pacientov aj nutričná podpora a substitučná liečba pankreatickými enzýmovými preparátmi. Substitučná enzymatická liečba je potrebná iba, ak denná exkrécia tukov stúpne nad 15 g a/alebo pacientovi klesá hmotnosť a/alebo sú prítomné hnačky a/alebo dyspeptické ťažkosti. Najlepšou formou pankreatických enzýmových preparátov sú acidorezistentné kapsuly s mikročasticami (do 2 mm). Pri väčšine prípadov dávky 25 000 alebo 50 000 j lipázy používané trikrát denne (pri každom jedle) vedú ku klinickému zlepšeniu a redukcii steatorey (zvýšeniu hmotnosti, redukcii hnačiek, brušných bolestí a meteorizmu). Nedostatočný efekt enzýmových preparátov má rôzne príčiny: nesprávnu diagnózu, nesprávnu compliance pacienta (pacient neberie lieky), nesprávnu preskripciu (nedostatočná dávka) a nesprávnu voľbu preparátu. V budúcnosti môžu zlepšiť liečbu steatorey nové baktériové a mykotické acidoresistentné lipázy.
Kľúčové slová: exokrinná pankreatická insuficiencia, terapia.

THERAPY OF EXOCRINE PANCREATIC INSUFFICIENCY
The cause of exocrine pancreatic insufficiency is inadequate secretion of pancreatic enzymes or premature inactivation or inadequate activation in the bowel. The main cause is chronic pancreatitis and cystic fibrosis, other causes are rare. Reduction in pancreatic enzymes leads to pancreatics maldigestion – failure to split of nutrition, which is following by reduction of absorption of fat, protein and starch, fatsoluble vitamins (A,D,E,K) and vitamin B 12. Clinical manifestations of pancreatic malabsorption are weight loss, steatorrhea with diarrhea, azotorrhea, loss of serum albumin and proteins. Other symptoms of malabsorption are in exocrine pancreatic insufficiency rare. Treatment of exocrine pancreatic insufficiency consist of diet, nutritional support in some patients and pancreatic enzyme replacement therapy. Enzyme replacement is necessary only when daily fat excretion exceeds 15 g and/or the patients is losing weight and/or has diarrhea and/ or dyspeptic symptoms. The best form of pancreatic enzyme preparations are acidoresistant capsules with microspheres (to 2 mm). In majority of cases, doses 25 000 or 50 000 units of lipase taken three times daily (with each meal) lead to clinical improvement and reduction od steatorrhea (improvement of weigh and reduction in diarhea, abdominal pain and bloating). Failure to respond to pancreatic enzymes preparations may have different reasons: incorrect diagnosis, patient´s compliance (patient don´t take medication), incorrect prescription (inadequate dosis), incorrect choice of pancreatics enzyme preparations (inactivation by gastric acid, nonsimultaneous gastric emptying of pancreatic enzyme preparations with the food). In the future may improve treatment of steatorrhea a novel bacterial and fungal lipases, which are acid resistant.
Key words: exocrine pancreatic inssufficiency, therapy.
KONZÍLIUM
MUDr. Jozef Benkovič
Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora
NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA
MUDr. Radovan Piovarči
Očná klinika FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
INFEKČNÉ OCHORENIA OKA
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba, Subkatedra urgentnej medicíny SZU Bratislava, Limbach
REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY: Kardiogénny edém pľúc
SPEKTRUM
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Klinika telovýchovného lekárstva UK JLF a MFN, Martin
OBEZITA A ŠPORTOVÁ AKTIVITA
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Silvester Krčméry CSc.
Klinika geriatrie LF UK a FNsP Milosrdní bratia, Bratislava
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika LF UK a FNsP, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
I. interná klinika LF UK a FNsP, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
AKTUÁLNE PROBLÉMY INTERNEJ MEDICÍNY – NEFROLÓGIE Internistická konferencia, Poprad, 14. 6. 2007
created by © zooom.sk s.r.o.