Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
III. interná klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad L. Dérera, Bratislava
LIEČBA CHRONICKÉHO SRDCOVÉHO ZLYHANIA
MUDr. Stanislav Juhás, CSc.
Kardiologické oddelenie VÚSCH, a.s., Košice
CHRONICKÁ ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA – STABILNÁ ANGÍNA PEKTORIS: DNEŠNÉ MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY A LIEČBY
I. interná klinika MFN, Martin
MUDr. František Kovář, PhD.
AKÚTNY INFARKT MYOKARDU: ZÁSADY AKTUÁLNEHO MANAŽMENTU
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
III. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
LIEČBA ARYTMIÍ A MOŽNOSTI FARMAKOTERAPIE
PREHĽADNE
prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
Gastroenterologická klinika SZU a FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
LIEČBA EXOKRINNEJ INSUFICIENCIE PANKREASU
KONZÍLIUM
MUDr. Jozef Benkovič
Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora
NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA
MUDr. Radovan Piovarči
Očná klinika FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
INFEKČNÉ OCHORENIA OKA
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba, Subkatedra urgentnej medicíny SZU Bratislava, Limbach
REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY: Kardiogénny edém pľúc
SPEKTRUM
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Klinika telovýchovného lekárstva UK JLF a MFN, Martin
OBEZITA A ŠPORTOVÁ AKTIVITA
Obezita predstavuje veľký spoločenský zdravotný a ekonomický problém a súčasne je výzvou pre spoločenské, zdravotnícke i školské prostredie. Prevalencia obezity dospelých mužov i žien sa zvyšuje na celom svete. Úspešná liečba obezity vyžaduje zvyčajne početné intervencie. Vzhľadom k uvedenému zvyšovaniu prevalencie obezity v posledných desaťročiach je dôležité sústrediť sa nielen na liečbu, ale najmä na jej prevenciu u detí i dospelých. Údaje z populačných prehľadov a longitudinálnych pozorovacích štúdií dokazujú, že energia vynaložená počas fyzickej aktivity významne ovplyvňuje energetickú rovnováhu. Pohybová aktivita tak môže byť dôležitou stratégiou na prevenciu zvýšenia hmotnosti, ako aj na jej dlhodobý pokles. Z dlhodobého hľadiska aktívny životný štýl spolu s nízkotukovou stravou u detí i dospelých môže indukovať podstatnú redukciu hmotnosti aj u obéznych.
Kľúčové slová: cvičenie, šport, obezita, prevencia, redukcia hmotnosti.

OBESITY AND SPORT ACTIVITY
Obesity is a major public health and economic problem and poses important challenges for society, health care and school-centered environments. The prevalence of obesity is increasing in both adult men and women worldwide. Successful treatment of obesity usually requires multiple interventions. Because of this increase over the past few decades it is important to focus not only on the treatment of obesity but also on the prevention of obesity in children and adults. Data from population-based surveys and longitudinal observational studies indicate that energy expended in physical activity has the potential to affect energy balance, so exercise may be an important strategy for prevention of weight gain and for improving long-term weight loss. In the long term, an active lifestyle and low-fat food habits in children and adults are expected to induce a substantial body weight loss in the obese.
Key words: exercise, sport, obesity, prevention, weight loss.
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Silvester Krčméry CSc.
Klinika geriatrie LF UK a FNsP Milosrdní bratia, Bratislava
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika LF UK a FNsP, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
I. interná klinika LF UK a FNsP, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
AKTUÁLNE PROBLÉMY INTERNEJ MEDICÍNY – NEFROLÓGIE Internistická konferencia, Poprad, 14. 6. 2007
created by © zooom.sk s.r.o.