Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
III. interná klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad L. Dérera, Bratislava
LIEČBA CHRONICKÉHO SRDCOVÉHO ZLYHANIA
MUDr. Stanislav Juhás, CSc.
Kardiologické oddelenie VÚSCH, a.s., Košice
CHRONICKÁ ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA – STABILNÁ ANGÍNA PEKTORIS: DNEŠNÉ MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY A LIEČBY
I. interná klinika MFN, Martin
MUDr. František Kovář, PhD.
AKÚTNY INFARKT MYOKARDU: ZÁSADY AKTUÁLNEHO MANAŽMENTU
Akútny koronárny syndróm (AKS) je v priemyselných krajinách hlavnou príčinou mortality. Podľa EKG obrazu delíme AKS na dve hlavné skupiny: 1. infarkt myokardu s eleváciou segmentov ST (STEMI) a 2. AKS bez elevácií segmentov ST (NSTE AKS). Patofyziologickým podkladom STEMI je uzáver infarktovej koronárnej tepny, liečebná stratégia spočíva v rýchlom uskutočnení reperfúznej liečby (priama perkutánna intervencia alebo aplikácia fibrinolytického agens). Úspešná a včasná reperfúzia myokardu ovplyvní veľkosť infarktového ložiska a ochráni systolickú funkciu ľavej komory. V prípade NSTEAKS aplikujeme komplexnú farmakologickú liečbu a vykonávame rizikovú stratifikáciu. Podľa výšky rizikového skóre sa potom rozhodujeme pre invazívnu stratégiu alebo volíme konzervatívny postup. U všetkých pacientov s AKS má kľúčovú úlohu úprava životosprávy a dôsledná modifikácia rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení.
Kľúčové slová: akútny koronárny syndróm, infarkt myokardu s eleváciou segmentov ST, infarkt myokardu bez elevácií segmentov ST, nestabilná angína, fibrinolytická liečba, priama perkutánna koronárna intervencia.

ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION: ACTUAL MANAGMENT PRINCIPLES
Acute coronary syndromes represent leading cause of mortality in developed countries. Two categories of patients may be encountered: 1. myocardial infarction with persistent ST segments elevation (STEMI) and 2. acute coronary syndrome without ST segment elevation (NSTEACS). In STEMI total occlusion of coronary artery prevails and rapid reperfusion by primary angioplasty or fibrinolytic therapy is the main therapeutic objective. Successful and persistent reperfusion may influence myocardial infarction size and preserve left ventricular systolic function. In NSTE ASC patients are both complex pharmacological therapy and early risk stratification very important. Based on risk score result we can choose invasive strategy or conservative approach. Life style modification and consistent treatment of cardiovascular risk factors play key role in management of all ACS patients.
Key words: acute coronary syndrome, myocardial infarction with ST segments elevation, acute coronary syndrome without ST segment elevation, unstable angina, fibrinolytic therapy, direct angioplasty.
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
III. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
LIEČBA ARYTMIÍ A MOŽNOSTI FARMAKOTERAPIE
PREHĽADNE
prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
Gastroenterologická klinika SZU a FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
LIEČBA EXOKRINNEJ INSUFICIENCIE PANKREASU
KONZÍLIUM
MUDr. Jozef Benkovič
Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora
NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA
MUDr. Radovan Piovarči
Očná klinika FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
INFEKČNÉ OCHORENIA OKA
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba, Subkatedra urgentnej medicíny SZU Bratislava, Limbach
REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY: Kardiogénny edém pľúc
SPEKTRUM
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Klinika telovýchovného lekárstva UK JLF a MFN, Martin
OBEZITA A ŠPORTOVÁ AKTIVITA
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Silvester Krčméry CSc.
Klinika geriatrie LF UK a FNsP Milosrdní bratia, Bratislava
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika LF UK a FNsP, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
I. interná klinika LF UK a FNsP, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
AKTUÁLNE PROBLÉMY INTERNEJ MEDICÍNY – NEFROLÓGIE Internistická konferencia, Poprad, 14. 6. 2007
created by © zooom.sk s.r.o.