Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
III. interná klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad L. Dérera, Bratislava
LIEČBA CHRONICKÉHO SRDCOVÉHO ZLYHANIA
MUDr. Stanislav Juhás, CSc.
Kardiologické oddelenie VÚSCH, a.s., Košice
CHRONICKÁ ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA – STABILNÁ ANGÍNA PEKTORIS: DNEŠNÉ MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY A LIEČBY
Chronická ischemická choroba srdca – stabilná angína pektoris (SAP) je spôsobená postupným zužovaním vencových tepien srdca aterosklerotickým procesom, čo sa prejaví ischémiou, ktorá vyvoláva typickú bolesť na hrudníku. Na jej odhalenie sa vyžívajú moderné neinvazívne a invazívne diagnostické postupy. Väčšina pacientov so SAP má dobrú prognózu pri dnešnej veľmi účinnej medikamentóznej liečbe, ktorá o tretinu znížila úmrtnosť u viacerých skupín používaných liekov. V prípade symptómov napriek plnej farmakologickej liečbe, ak je vhodný anatomický nález na koronárnych tepnách, indikujeme revaskularizáciu perkutánnou koronárnou intervenciou a aortokoronárnym bypasom.
Kľúčové slová: chronická ischemická choroba srdca, stabilná angína pektoris, diagnostické metódy, liečba, prognóza.

CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE – STABLE ANGINA: CURRENT DIAGNOSTIC AND TREATMENT POSSIBILITIES
Chronic ischaemic heart disease – stable angina pectoris (SAP) is caused by narrowing of coronary arteries due to the process of atherosclerosis. The typical symptom of that process is ischaemia, which manifests itselves by the pain on the chest. We use modern noninvasive and invasive diagnostic methods in detecing SAP. Majority of patients with SAP have good prognosis with very effective today´s pharmacotherapy, that decreased mortality about one third in many groups of used drugs. In the case of uncontroled symptoms despite the full treatment, if coronary anatomy is suitable, percutaneous coronary intervention and coronary arterial bypass graft is indicated.
Key words: chronic ischaemic heart disease, stable angina pectoris, diagnostic methods, treatment, prognosis.
I. interná klinika MFN, Martin
MUDr. František Kovář, PhD.
AKÚTNY INFARKT MYOKARDU: ZÁSADY AKTUÁLNEHO MANAŽMENTU
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
III. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
LIEČBA ARYTMIÍ A MOŽNOSTI FARMAKOTERAPIE
PREHĽADNE
prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
Gastroenterologická klinika SZU a FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
LIEČBA EXOKRINNEJ INSUFICIENCIE PANKREASU
KONZÍLIUM
MUDr. Jozef Benkovič
Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora
NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA
MUDr. Radovan Piovarči
Očná klinika FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
INFEKČNÉ OCHORENIA OKA
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba, Subkatedra urgentnej medicíny SZU Bratislava, Limbach
REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY: Kardiogénny edém pľúc
SPEKTRUM
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Klinika telovýchovného lekárstva UK JLF a MFN, Martin
OBEZITA A ŠPORTOVÁ AKTIVITA
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Silvester Krčméry CSc.
Klinika geriatrie LF UK a FNsP Milosrdní bratia, Bratislava
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika LF UK a FNsP, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
I. interná klinika LF UK a FNsP, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
AKTUÁLNE PROBLÉMY INTERNEJ MEDICÍNY – NEFROLÓGIE Internistická konferencia, Poprad, 14. 6. 2007
created by © zooom.sk s.r.o.