Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
III. interná klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad L. Dérera, Bratislava
LIEČBA CHRONICKÉHO SRDCOVÉHO ZLYHANIA
Chronické srdcové zlyhanie (CHSZ) je komplexným klinickým syndrómom charakterizovaným progresívne sa zhoršujúcimi abnormalitami systolickej a diastolickej funkcie predovšetkým ľavej komory srdca, súčasne nezávisle postihujúcim aj kostrové svaly. Príznačným rysom je v rámci maladaptácie zvýšená neurohumorálna aktivita najmä sympatika, renín angiotenzínového systému (RAAS), zápalových cytokínov (TNF-α, IL-1, IL-6) a aktivácia kardiorenálnych vzťahov vyjadrená zvýšenou hladinou nátriuretických peptidov (ANP, BNP, CNP), z ktorých BNP spĺňa kritériá diagnostického markera CHSZ. Všetky klinické príznaky CHSZ v popredí s dýchavicou, neprimerane zrýchlenou únavnosťou, celkovou slabosťou a retencia tekutín sú nešpecifické. CHSZ postihuje predovšetkým ľudí vo vyššom veku spájajúcim sa s významným počtom komorbidít, z čoho vyplýva, že CHSZ ako izolované postihnutie srdca prakticky nejestvuje. Komorbidity modifikujú symptomatológiu, klinický priebeh a terapeutický postup CHSZ. Bez súčasnej liečby komorbidít však nemôže byť úspešnou ani liečba samotného CHSZ. Napokon neprekvapuje, že značná časť CHSZ prebieha nepoznane, spĺňajúc tak kritériá známeho fenoménu ľadovca.
Kľúčové slová: CHSZ, komorbidity, režimové opatrenia pri CHSZ, diéta, pohybová aktivita, farmakoterapia CHSZ.

CONGESTIVE HEART FAILURE TREATMENT
Congestive heart failure (CHF) is a complex clinical syndroma characterized by progressive deterioration of abnormal systolic and diastolic function of mainly left ventricle of the heart, affecting also skeletal muscles. Due to maladaptation, there is typical neurohumoral activity, mainly sympaticus, renin-angiotensin system (RAAS), cytokins (TNF-á, IL-1, IL-6) and activation of cardiorenal relations expressed by increased level of natriuretic peptids (ANP, BNP, CNP), where BNP fulfils criteria of a diagnostic marker for CHF. All clinical signs of CHF including dyspnoe, inadequatly increased fatigue, overall weakness and fluid retention are non-specific. CHF mainly affects elderly people with many comorbidities – CHF as an isolated heart condition practically doesn`t exist. Comorbidities modify the symptomatology, clinical course and therapeutic process of CHF. Treatment of CHF cannot be succesfull without synchronized treatment of comorbidities. It is not surprising, that most of the course of CHF is inapparent, fulfiling the criteria of an iceberg phenomenon.
Key words: CHF, comorbidities, diet, lifestyle adjustments, physical activity, pharmacotherapy of CHF.
MUDr. Stanislav Juhás, CSc.
Kardiologické oddelenie VÚSCH, a.s., Košice
CHRONICKÁ ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA – STABILNÁ ANGÍNA PEKTORIS: DNEŠNÉ MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY A LIEČBY
I. interná klinika MFN, Martin
MUDr. František Kovář, PhD.
AKÚTNY INFARKT MYOKARDU: ZÁSADY AKTUÁLNEHO MANAŽMENTU
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
III. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
LIEČBA ARYTMIÍ A MOŽNOSTI FARMAKOTERAPIE
PREHĽADNE
prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
Gastroenterologická klinika SZU a FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
LIEČBA EXOKRINNEJ INSUFICIENCIE PANKREASU
KONZÍLIUM
MUDr. Jozef Benkovič
Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora
NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA
MUDr. Radovan Piovarči
Očná klinika FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
INFEKČNÉ OCHORENIA OKA
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba, Subkatedra urgentnej medicíny SZU Bratislava, Limbach
REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY: Kardiogénny edém pľúc
SPEKTRUM
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Klinika telovýchovného lekárstva UK JLF a MFN, Martin
OBEZITA A ŠPORTOVÁ AKTIVITA
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Silvester Krčméry CSc.
Klinika geriatrie LF UK a FNsP Milosrdní bratia, Bratislava
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika LF UK a FNsP, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
I. interná klinika LF UK a FNsP, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
AKTUÁLNE PROBLÉMY INTERNEJ MEDICÍNY – NEFROLÓGIE Internistická konferencia, Poprad, 14. 6. 2007
created by © zooom.sk s.r.o.