Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
Neurologická klinika FN Nitra, Nitra
CEREBROVASKULÁRNE OCHORENIA V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA
MUDr. František Cibulčík, PhD.
Neurologická klinika SZU a FNsP, Nemocnica Ružinov, Bratislava
PROBLEMATIKA BOLESTI PRI NEUROLOGICKÝCH OCHORENIACH A PRAKTICKÝ LEKÁR
prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.
Neurologická klinika JLF UK a MFN, Martin
PREHĽAD POŠKODENÍ PERIFÉRNEJ NERVOVEJ SÚSTAVY
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.
Neurologická klinika FNsP J. A. Reimana a Fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov
KLINICKY IZOLOVANÝ SYNDRÓM A SCLEROSIS MULTIPLEX
MUDr. Mária Tormašiová, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a FNsP L. Pasteura, Košice
NOVŠIE POZNATKY V LIEČBE EPILEPSIE
PREHĽADNE
prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.
Farmakologický ústav LF UK, Bratislava
HYPOLIPIDEMIKÁ V REÁLNEJ PRAXI A V PERSPEKTÍVE
MEMORIX
MUDr. Táňa Bulíková
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba a Školiace pracovisko SZU Bratislava, Limbach
ARYTMIE A ICH LIEČBA V PREDNEMOCNIČNEJ FÁZE
SPEKTRUM
Dr. med. Valerien Sulik
Ambulancia internistu, Aichstetten, Nemecko
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
II. interná klinika LF UK a FNsP, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
JE MOŽNÉ OČAKÁVAŤ OD „DISEASE MANAGEMENT PROGRAM“ KVALITNÚ, EKONOMICKY VÝHODNÚ STAROSTLIVOSŤ O DIABETIKOV 2. TYPU?
ODBORNÉ PODUJATIA
Mgr. Andrea Dúbravčíková, redaktorka časopisu Via Practica
MEDICÍNA PRE PRAX – SPRÁVA Z 3. ROČNÍKA KONGRESU LEKÁROV PRVÉHO KONTAKTU
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ v Košiciach a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n.o.
SPRÁVA ZO XVII. KONGRESU EURÓPSKEJ HYPERTENZIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI (EHS), MILÁNO, TALIANSKO, 15. – 19. JÚNA 2007 (2. časť)
SUPLEMENT S4/2007
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
IV. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
MOŽNOSTI PREVENCIE DIABETES MELLITUS 2. TYPU U JEDINCOV S PREDIABETICKÝMI DYSGLYKÉMIAMI
Diabetes mellitus 2. typu je závažný rizikový faktor rozvoja kardiovaskulárnych ochorení. Už prediabetické dysglykémie (hraničná glykémia nalačno – HGN a porucha glukózovej tolerancie – PGT) sú spojené so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom a PGT aj s rizikom rozvoja diabetickej neuropatie. HGN a PGT často progredujú do diabetu 2. typu. V posledných 10 rokoch boli testované viaceré intervencie, ktoré viedli k prevencii diabetu hlavne znížením inzulínovej rezistencie. Najefektívnejšie boli režimové opatrenia vedúce k redukcii hmotnosti. Tiež redukcia hmotnosti bariatrickou chirurgiou alebo orlistatom boli účinné v prevencii diabetu. Z liekov, ktoré patria do skupiny inzulínových senzitizérov, sa osvedčili v prevencii diabetu metformín aj glitazóny. Z iných terapeutických prístupov to bolo podávanie antidiabetika akarbózy alebo liečba hypertenzie preparátmi zo skupiny inhibítorov systému renín-angiotenzín II. Na základe uvedených poznatkov za najracionálnejšie v súčasnosti v prevencii diabetu u pacientov s prediabetickými dysglykémiami, ktorí majú v prevažnej väčšine prípadov metabolický syndróm, je možné považovať dôsledné uplatňovanie režimových opatrení. V prípade nedostatočnej efektivity týchto opatrení je vhodná liečba metformínom na dosiahnutie cieľových hodnôt HbA1c < 6 %.
Kľúčové slová: prediabetické dysglykémie, prevencia diabetes mellitus 2. typu, inzulínová rezistencia, deficit sekrécie inzulínu.

THE POSSIBILITIES OF PREVENTION OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN SUBJECTS WITH PREDIABETIC DYSGLYCEMIAS
Type 2 diabetes mellitus is an important risk factor for cardiovascular disease. Even prediabetic dysglycemias (impaired fasting glucose – IFG and impaired glucose tolerance – IGT) are associated with an increased cardiovascular risk, and IGT is associated also with the risk of development of diabetic neuropathy. In the past 10 years multiple interventions, which led to prevention of diabetes mainly by decreasing insulin resistance, were tested. Lifestyle measures leading to the reduction of body weight were the most effective. Further, both the reduction of body weight by bariatric surgery or orlistat were effective in diabetes prevention. Among insulin sensitizing drugs, both metformin and glitazones were shown to be efficient in diabetes prevention. Among other therapeutic approaches both antidiabetic drug acarbose and treatment of hypertension by renin-angiotensin system inhibitors were also proved to have effect in the diabetes prevention. In the present time based on the above-mentioned knowledge, intensive application of the lifestyle changes is the most effective approach in patients with prediabetic dysglycemias, the majority of whom is affected by the metabolic syndrome. In case of the insufficient effectiveness of lifestyle interventions, the therapy with metformin is appropriate to achieve the therapeutic goal for HbA1c<6%.
Key words: prediabetic dysglycemia, prevention of type 2 diabetes, insulin resistance, defect of insulin secretion
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
IV. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteuera, Košice
BLOKÁDA ENDOKANABINOIDOVÝCH EC1-RECEPTOROV A OVPLYVNENIE KARDIOMETABOLICKÉHO RIZIKA
created by © zooom.sk s.r.o.