Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
Neurologická klinika FN Nitra, Nitra
CEREBROVASKULÁRNE OCHORENIA V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA
MUDr. František Cibulčík, PhD.
Neurologická klinika SZU a FNsP, Nemocnica Ružinov, Bratislava
PROBLEMATIKA BOLESTI PRI NEUROLOGICKÝCH OCHORENIACH A PRAKTICKÝ LEKÁR
prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.
Neurologická klinika JLF UK a MFN, Martin
PREHĽAD POŠKODENÍ PERIFÉRNEJ NERVOVEJ SÚSTAVY
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.
Neurologická klinika FNsP J. A. Reimana a Fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov
KLINICKY IZOLOVANÝ SYNDRÓM A SCLEROSIS MULTIPLEX
Sclerosis multiplex (SM) je chronické zápalové ochorenie centrálneho nervového systému s typickou deštrukciou myelínových pošiev, gliózou a rôznymi stupňami axonálnej straty, ktoré spôsobujú progresívnu neurologickú dysfunkciu. Manažment ochorenia sa v posledných rokoch zásadne zlepšil, vďaka zavedeniu liekov modifikujúcich priebeh ochorenia do klinickej praxe. V súčasnosti je celosvetovo prijatý koncept včasnej imunomodulačnej liečby interferónmi beta zahájenej už po prvej demyelinizačnej príhode / klinicky izolovanom syndróme (CIS – Clinically Isolated Syndrome), s vysokým rizikom rozvoja do klinicky potvrdenej SM. V práci je podaný prehľad najčastejších foriem CIS, typických pre SM a možnosti ich diferenciálnej diagnostiky.
Kľúčové slová: sclerosis multiplex, klinicky izolovaný syndróm, včasná imunomodulačná liečba.

CLINICALY ISOLATED SYNDROME AND SCLEROSIS MULTIPLEX
Multiple Sclerosis (MS) is a chronic inflammatory disorder of the central nervous system characterised by destruction of the myelin sheaths, gliosis and varying degrees of axonal loss resulting in progressive neurological dysfunction. The management of MS has improved dramatically in the last years, with the introduction of a number of disease-moddifying therapies. At present time, worldvise there are accepted the concept of the early immunomodulatory treatment of MS by interferons beta – iniciated after the first demyelinatig event / clinicaly isolated syndrome (CIS) with high risk to conversion to clinically definitive MS. In this work there are presented the most frequent types of CIS, typical for MS and the possibilities of their differential diagnosis.
Key words: sclerosis multiplex, clinically isolated syndrome, early immunomodulatory treatment.
MUDr. Mária Tormašiová, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a FNsP L. Pasteura, Košice
NOVŠIE POZNATKY V LIEČBE EPILEPSIE
PREHĽADNE
prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.
Farmakologický ústav LF UK, Bratislava
HYPOLIPIDEMIKÁ V REÁLNEJ PRAXI A V PERSPEKTÍVE
MEMORIX
MUDr. Táňa Bulíková
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba a Školiace pracovisko SZU Bratislava, Limbach
ARYTMIE A ICH LIEČBA V PREDNEMOCNIČNEJ FÁZE
SPEKTRUM
Dr. med. Valerien Sulik
Ambulancia internistu, Aichstetten, Nemecko
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
II. interná klinika LF UK a FNsP, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
JE MOŽNÉ OČAKÁVAŤ OD „DISEASE MANAGEMENT PROGRAM“ KVALITNÚ, EKONOMICKY VÝHODNÚ STAROSTLIVOSŤ O DIABETIKOV 2. TYPU?
ODBORNÉ PODUJATIA
Mgr. Andrea Dúbravčíková, redaktorka časopisu Via Practica
MEDICÍNA PRE PRAX – SPRÁVA Z 3. ROČNÍKA KONGRESU LEKÁROV PRVÉHO KONTAKTU
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ v Košiciach a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n.o.
SPRÁVA ZO XVII. KONGRESU EURÓPSKEJ HYPERTENZIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI (EHS), MILÁNO, TALIANSKO, 15. – 19. JÚNA 2007 (2. časť)
SUPLEMENT S4/2007
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
IV. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
MOŽNOSTI PREVENCIE DIABETES MELLITUS 2. TYPU U JEDINCOV S PREDIABETICKÝMI DYSGLYKÉMIAMI
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
IV. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteuera, Košice
BLOKÁDA ENDOKANABINOIDOVÝCH EC1-RECEPTOROV A OVPLYVNENIE KARDIOMETABOLICKÉHO RIZIKA
created by © zooom.sk s.r.o.