Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
Neurologická klinika FN Nitra, Nitra
CEREBROVASKULÁRNE OCHORENIA V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA
MUDr. František Cibulčík, PhD.
Neurologická klinika SZU a FNsP, Nemocnica Ružinov, Bratislava
PROBLEMATIKA BOLESTI PRI NEUROLOGICKÝCH OCHORENIACH A PRAKTICKÝ LEKÁR
prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.
Neurologická klinika JLF UK a MFN, Martin
PREHĽAD POŠKODENÍ PERIFÉRNEJ NERVOVEJ SÚSTAVY
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.
Neurologická klinika FNsP J. A. Reimana a Fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov
KLINICKY IZOLOVANÝ SYNDRÓM A SCLEROSIS MULTIPLEX
MUDr. Mária Tormašiová, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a FNsP L. Pasteura, Košice
NOVŠIE POZNATKY V LIEČBE EPILEPSIE
PREHĽADNE
prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.
Farmakologický ústav LF UK, Bratislava
HYPOLIPIDEMIKÁ V REÁLNEJ PRAXI A V PERSPEKTÍVE
MEMORIX
MUDr. Táňa Bulíková
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba a Školiace pracovisko SZU Bratislava, Limbach
ARYTMIE A ICH LIEČBA V PREDNEMOCNIČNEJ FÁZE
Poruchy srdcového rytmu (arytmie) nie sú ojedinelé v ambulancii praktického lekára i mimo nej v rámci výjazdu. Článok má za úlohu poslúžiť hlavne praktickým potrebám pri riešení akútnych situácií v prednemocničnej etape. Dôraz je preto kladený na klinické prejavy arytmií, ich spoznanie a rozpoznanie tých porúch srdcového rytmu, ktoré ohrozujú pacienta na živote. Arytmie podľa stupňa hroziaceho nebezpečenstva delíme na arytmie ohrozujúce život (malígne), potenciálne nebezpečné arytmie a na nepríjemné, ale nie nebezpečné. Lekár prvého kontaktu na základe anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia a zhodnotenia ekg krivky aj zo sumačného zvodu dokáže rozlíšiť hemodynamicky závažné poruchy srdcového rytmu od menej závažných a podľa toho voliť liečebnú stratégiu. V článku je prehľadný popis nefarmakologickej a farmakologickej liečby arytmií v prednemocničnej fáze a indikácie jednotlivých liečebných postupov. Na lepšie zapamätanie sú uvedené algoritmy pomalých a rýchlych arytmií (brady/tachyarytmií) podľa najnovších odporúčaní z roku 2005 (ERC Guidelines 2005).
Kľúčové slová: poruchy srdcového rytmu, bradyarytmie, tachyarytmie, malígne arytmie, antiarytmiká.
SPEKTRUM
Dr. med. Valerien Sulik
Ambulancia internistu, Aichstetten, Nemecko
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
II. interná klinika LF UK a FNsP, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
JE MOŽNÉ OČAKÁVAŤ OD „DISEASE MANAGEMENT PROGRAM“ KVALITNÚ, EKONOMICKY VÝHODNÚ STAROSTLIVOSŤ O DIABETIKOV 2. TYPU?
ODBORNÉ PODUJATIA
Mgr. Andrea Dúbravčíková, redaktorka časopisu Via Practica
MEDICÍNA PRE PRAX – SPRÁVA Z 3. ROČNÍKA KONGRESU LEKÁROV PRVÉHO KONTAKTU
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ v Košiciach a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n.o.
SPRÁVA ZO XVII. KONGRESU EURÓPSKEJ HYPERTENZIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI (EHS), MILÁNO, TALIANSKO, 15. – 19. JÚNA 2007 (2. časť)
SUPLEMENT S4/2007
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
IV. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
MOŽNOSTI PREVENCIE DIABETES MELLITUS 2. TYPU U JEDINCOV S PREDIABETICKÝMI DYSGLYKÉMIAMI
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
IV. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteuera, Košice
BLOKÁDA ENDOKANABINOIDOVÝCH EC1-RECEPTOROV A OVPLYVNENIE KARDIOMETABOLICKÉHO RIZIKA
created by © zooom.sk s.r.o.