Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
Neurologická klinika FN Nitra, Nitra
CEREBROVASKULÁRNE OCHORENIA V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA
Praktický lekár má nezastupiteľné miesto v starostlivosti o pacientov s hroziacim alebo prekonaným mozgovým iktom. Pre zabezpečenie adekvátnej starostlivosti je potrebné poznať základné klinické typy akútnych mozgových iktov, ich patogenézu, diagnostiku a liečbu. Zobrazovacie metódy umožňujú dôležitú diferenciálnu diagnostiku mozgových infarktov a intrakraniálnych hemorágií. Rozpoznanie a okamžitá diagnostika tranzitórnych ischemických atakov je základom prevencie recidívy mozgových infarktov. Kľúčové miesto v prevencii mozgových iktov má liečba ovplyvniteľných rizikových faktorov, najmä hypertenzie, kardiálnych ochorení, diabetu, hyperlipidémie a karotickej stenózy. Nemenej dôležitá je zmena životného štýlu, dostatok pohybu, stop fajčeniu a obmedzenie alkoholu. V práci sa rozoberajú zásady organizácie akútnej zdravotníckej starostlivosti, ale aj následnej starostlivosti a rehabilitácie postihnutých pacientov. Očakáva sa, že rozšírenie trombolytickej liečby a nové intervenčné a neuroprotektívne metódy liečby zmiernia neurologické následky a zlepšia osud pacientov po mozgových infarktoch.
Kľúčové slová: mozgový iktus, mozgový infarkt, trombolýza, rizikové faktory.

CEREBROVASCULAR DISEASES IN PRACTITIONER´S OFFICE
The general practitioner role in the management of patients with threatening or completed stroke is outstanding. The knowledge of basic clinical subtypes of acute strokes, their pathogenesis, diagnosis and therapy is crucial for their adequate treatment. Imaging methods enable to differentiate ischemic and hemorrhagic strokes. Immediate recognition and diagnosis of transient ischemic attacks is the precondition for successful prevention of recurrent strokes. The key role in the prevention of strokes is the management of modifiable risk factors, such as hypertension, cardiac diseases, diabetes, hyperlipidemia and carotid stenosis. The lifestyle changes, physical exercise, cessation of smoking and restriction of alcohol intake play a very important role, too. The author analyzes the organization of acute medical services for stroke patients, as well as the methods of subsequent care and rehabilitation. It is expected that broader implementation of thrombolysis and new interventional and neuroprotective therapeutic measures will reduce neurologic sequelae and improve the prognosis of patients suffering from strokes.
Key words: stroke, ischemic stroke, thrombolysis, risk factors.
MUDr. František Cibulčík, PhD.
Neurologická klinika SZU a FNsP, Nemocnica Ružinov, Bratislava
PROBLEMATIKA BOLESTI PRI NEUROLOGICKÝCH OCHORENIACH A PRAKTICKÝ LEKÁR
prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.
Neurologická klinika JLF UK a MFN, Martin
PREHĽAD POŠKODENÍ PERIFÉRNEJ NERVOVEJ SÚSTAVY
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.
Neurologická klinika FNsP J. A. Reimana a Fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov
KLINICKY IZOLOVANÝ SYNDRÓM A SCLEROSIS MULTIPLEX
MUDr. Mária Tormašiová, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a FNsP L. Pasteura, Košice
NOVŠIE POZNATKY V LIEČBE EPILEPSIE
PREHĽADNE
prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.
Farmakologický ústav LF UK, Bratislava
HYPOLIPIDEMIKÁ V REÁLNEJ PRAXI A V PERSPEKTÍVE
MEMORIX
MUDr. Táňa Bulíková
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba a Školiace pracovisko SZU Bratislava, Limbach
ARYTMIE A ICH LIEČBA V PREDNEMOCNIČNEJ FÁZE
SPEKTRUM
Dr. med. Valerien Sulik
Ambulancia internistu, Aichstetten, Nemecko
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
II. interná klinika LF UK a FNsP, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
JE MOŽNÉ OČAKÁVAŤ OD „DISEASE MANAGEMENT PROGRAM“ KVALITNÚ, EKONOMICKY VÝHODNÚ STAROSTLIVOSŤ O DIABETIKOV 2. TYPU?
ODBORNÉ PODUJATIA
Mgr. Andrea Dúbravčíková, redaktorka časopisu Via Practica
MEDICÍNA PRE PRAX – SPRÁVA Z 3. ROČNÍKA KONGRESU LEKÁROV PRVÉHO KONTAKTU
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ v Košiciach a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n.o.
SPRÁVA ZO XVII. KONGRESU EURÓPSKEJ HYPERTENZIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI (EHS), MILÁNO, TALIANSKO, 15. – 19. JÚNA 2007 (2. časť)
SUPLEMENT S4/2007
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
IV. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
MOŽNOSTI PREVENCIE DIABETES MELLITUS 2. TYPU U JEDINCOV S PREDIABETICKÝMI DYSGLYKÉMIAMI
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
IV. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteuera, Košice
BLOKÁDA ENDOKANABINOIDOVÝCH EC1-RECEPTOROV A OVPLYVNENIE KARDIOMETABOLICKÉHO RIZIKA
created by © zooom.sk s.r.o.