Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
MUDr. Milan Blaško
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Marián Hladík
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Ján Hoffmann
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Peter Kertes
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Súčasný stav diagnózy a liečby benígnej prostatickej hyperplázie
MUDr. Peter Kertes
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Milan Blaško
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Marián Hladík
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Ján Hoffmann
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Karcinóm prostaty
MUDr. Ján Hoffmann
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Milan Blaško
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Marián Hladík
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Peter Kertes
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Infekcie dolných močových ciest
MUDr. Marián Hladík
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Milan Blaško
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Ján Hoffmann
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Peter Kertes
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Inkontinencia moču – súčasné diagnostické a liečebné postupy
PREHĽADNE
MUDr. Martina Šutovská
Ústav farmakológie JLF UK, Martin
Prevencia chrípky očkovaním
Chrípka je vysoko infekčné vírusové ochorenie, ktoré každoročne postihne veľkú časť svetovej populácie. Jej priebeh, najmä u rizikovej skupiny pacientov, často zhoršujú sekundárne komplikácie. Chrípková infekcia sa navyše vyznačuje vysokou mortalitou. Aj napriek tomu, že očkovanie predstavuje vysoko efektívnu a v súčasnosti jedinú účinnú možnosť prevencie, zostáva v Slovenskej republike stále veľmi nízka preočkovanosť populácie. Očkovanie proti chrípke je indikované najmä u rizikových skupín obyvateľstva. Rovnako dôležitá je imunizácia proti chrípke u malých detí. V súčasnej dobe sú u nás dostupné tri základné typy inaktivovaných trivalentných vakcín. Subjednotkové vakcíny obsahujú T – I exogénne antigény, ktoré priamo aktivujú populáciu B lymfocytov. T – D exogénne antigény sú hlavnou zložkou celoviriónových a štiepených vakcín. Okrem tvorby protilátok sa po ich podaní vytvára imunologická pamäť. Významné výskumné aktivity sa koncentrujú na vývoj novej, tzv. „univerzálnej“ očkovacej látky proti chrípke, ktorá by eliminovala potrebu každoročného preočkovania ako aj na zavedenie nových spôsobov aplikácie vakcíny do klinickej praxe, ktoré by boli výhodnejšie z imunologického hľadiska.
Kľúčové slová: chrípka, vakcinácia, očkovacia látka, epidémia a pandémia.

VACCINATION IN INFLUENZA PREVENTION
Influenza is a significantly infectious viral disease that affects a great part of the world population year after year. The influenza development is very often worsened by secondary health complication; especially in patients belonged in high-risk group. The high mortality is also typical for influenza infection. Even though vaccination is only one effective possibility in influenza prevention, the immunization coverage remains still low in the Slovak Republic. Vaccination against influenza is indicated predominantly for high-risk population groups. Similarly, the immunization of small children is very important, either. Currently, three types of inactivated trivalent vaccines are available. The subunit influenza vaccines contain thymus – independent exogenous antigens, which activate B lymphocytes directly. The thymus – dependent exogenous antigens are main compound of whole virion and split virion vaccines. Except for antibodies production, their application resulting in activation of B memory cells, either. The new universal vaccines against influenza with no need for annual revaccination and clinical implication of new immunologically advantageous modes of vaccine administration to the clinical practice represent the main topic of present research works.
Key words: influenza, vaccination, vaccine, epidemic and pandemic.
KONZÍLIUM
MUDr. Oto Ürge
Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU a FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava, Klinika laboratórnej medicíny, Synlab, s.r.o., Bratislava
doc. MUDr. Jaroslava Strnová, CSc.
Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU a FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Maternálna fenylketonúria
MUDr. Andrej Vondrák
Oddelenie nukleárnej medicíny, Izotopcentrum, s.r.o., Nitra
MUDr. Vladimír Vondrák
Oddelenie nukleárnej medicíny, Izotopcentrum, s.r.o., Nitra
PET a PET/CT v onkológii
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ a VŠOÚG sv. Lukáša, Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Košice
MUDr. Kamil Pahuli
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ a VŠOÚG sv. Lukáša, Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Košice
MUDr. Zuzana Solárová
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ a VŠOÚG sv. Lukáša, Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Košice
Správa zo XVII. kongresu Európskej hypertenziologickej spoločnosti (EHS), Miláno, Taliansko, 15. – 19. júna 2007 (1. časť)
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, spol. s r. o. – záchranná zdravotná služba, Limbach
Intoxikácia oxidom uhoľnatým a oxidom uhličitým
Z PRAXE
MUDr. Júlia Hrachová, PhD.
Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU a FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Adriana Nogeová, CSc.
Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU a FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Nezvyčajná príčina galaktorey v adolescencii?
created by © zooom.sk s.r.o.