Stiahnite si Acrobat Reader



   
 
KONZÍLIUM
doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK, Bratislava
Možnosti diagnostiky a liečby depresie v ambulancii praktického lekára
Depresia je častou psychickou poruchou s významnými zdravotnými a ekonomickými dôsledkami. Napriek rozdielom v organizácii zdravotnej starostlivosti u nás aj vo svete sú nerozpoznanie, resp. neskorá diagnostika a liečba depresie veľmi časté. Variabilita prejavov a priebehov sťažuje rozpoznanie poruchy pacientovi aj lekárovi prvého kontaktu. Mikrokazuistiky ilustrujú diagnostiku najčastejších typov depresie. Uvádzame príklad skríningovej metódy, ako aj odporúčania týkajúce sa zostavenia terapeutického postupu, všeobecných zásad liečby antidepresívami a výberu konkrétneho antidepresíva.
Kľúčové slová: praktický lekár, depresia, antidepresíva.
Kľúčové slová MeSH: depresia – diagnostika, terapia; antidepresíva; lekári rodinní.

DIAGNOSTIC AND TREATMENT POSSIBILITIES OF DEPRESSION IN GP PRACTICE
Depression is a common psychiatric disorder with important medical and economic consequences. Despite the differences in organizations of the health systems, world wide there are frequent difficulties in recognizing and treating depression. Variability of clinical manifestation and course make it difficult for the patient and the general practicioner to recognise depression. Using microcases we demonstrate the diagnosis of the most common types of depression. We are introducing screening methods as well as recommendations for gerneral and concrete principles for treatment with anidepressants.
Key words: general practitioner, depression, antidepressants.
Key words MeSH: depression – diagnosis, therapy; antidepressive agents; physicians, family.
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny – Bezvedomie neúrazového pôvodu
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava; Katedra trestného práva a kriminológie PF TU, Trnava
Novinky v zdravotníckej legislatíve (2. časť)
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Gastroenterologická klinika NsP sv. CaM, Bratislava
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (4. časť)
PREHĽADNE
MUDr. František Cibulčík, PhD.
Neurologická klinika SZU a FNsP, Bratislava-Ružinov
Sekundárna prevencia ischemických cievnych mozgových príhod
TÉMA
doc. MUDr. Silvester Krčméry, CSc.
Klinika geriatrie LF UK a FNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Antibiotická liečba infekcií dolných močových ciest
MUDr. Igor Milichovský, doc. Ing. Ivan Kron, CSc., doc. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.
Nemocnica Košice-Šaca, a.s., 1. súkromná nemocnica; Lekárska fakulta UPJŠ, Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie, Košice; Lekárska fakulta UPJŠ, Urologická klinika, Košice
Urolitiáza v ambulantnej a klinickej praxi
MUDr. Marek Vargovčák
Urologická klinika UPJŠ a FNLP, Košice
Inkontinencia moču – diagnostika a liečba
MUDr. Tibor Pasminka
Logman, a.s., Neštátne nefro-dialyzačné centrum, Prievidza
Chronické choroby obličiek: epidemiológia, klasifikácia a skríning
MUDr. Ľubomíra Fábryová
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná ambulancia pre poruchy metabolizmu lipidov FNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Manažment dyslipidémie u pacientov s chronickým obličkovým ochorením
Z PRAXE
MUDr. Nataša Špiláková, doc. MUDr. Pavol Jarčuška, CSc., MUDr. Zuzana Paraličová, PhD., MUDr. Igor Štúr, prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc., MUDr. Adriána Liptáková, PhD., MUDr. Lenka Balogová
Klinika pre infekčné choroby, LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice; Infekčné oddelenie NsP, Žilina; Ústav lekárskej mikrobiológie LF UPJŠ, Košice
Závažná infekcia s multiorgánovým zlyhaním spôsobená chlamydophila pneumoniae
AUTODIDAKTICKÝ TEST

AUTODIDAKTICKÝ TEST
created by © zooom.sk s.r.o.