Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK, Bratislava
Možnosti diagnostiky a liečby depresie v ambulancii praktického lekára
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny – Bezvedomie neúrazového pôvodu
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava; Katedra trestného práva a kriminológie PF TU, Trnava
Novinky v zdravotníckej legislatíve (2. časť)
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Gastroenterologická klinika NsP sv. CaM, Bratislava
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (4. časť)
PREHĽADNE
MUDr. František Cibulčík, PhD.
Neurologická klinika SZU a FNsP, Bratislava-Ružinov
Sekundárna prevencia ischemických cievnych mozgových príhod
Cievna mozgová príhoda (CMP) je klinická diagnóza charakterizovaná rýchlo sa vyvíjajúcou fokálnou (alebo globálnou) poruchou mozgovej cirkulácie. Akútna CMP je jednou z najvýznamnejších príčin morbidity a mortality v celosvetovom meradle. Vzhľadom k pomerne malým možnostiam účinného terapeutického zásahu v dobe akútneho rozvoja CMP sa dnes veľká pozornosť sústreďuje na preventívne opatrenia v rámci primárnej a sekundárnej prevencie. Sekundárna prevencia zahŕňa komplex systémových, medikamentóznych a chirurgických postupov a pri správnom použití dokáže výrazne zlepšiť prognózu pacientov s prekonanou CMP. Systémové opatrenia sú zamerané na redukciu rizikových faktorov aterosklerózy. Medikamentózne sa v liečbe používajú protidoštičkové látky (kyselina acetylsalicylová, klopidogrel, dipyridamol), antihypertenzíva, látky znižujúce hladinu cholesterolu (simvastatín). Na prevenciu kardioembolických CMP používame antikoagulanciá (warfarín). U pacientov so závažnou stenózou a. carotis po prekonaní CMP do úvahy prichádza chirurgická liečba, najčastejšie endarterektómia.
Kľúčové slová: cievna mozgová príhoda, sekundárna prevencia, antiagreganciá, antikoagulanciá, endarterektómia.
Kľúčové slová MeSH: príhoda mozgová cievna, náhla – prevencia a kontrola, farmakoterapia, chirurgia; inhibítory agregácie trombocytov; antikoagulanciá; endarterektómia.

SECONDARY PREVENTION OF ISCHEMIC CEREBROVASCULAR ACCIDENTS
Cerebrovascular accident is a clinical diagnosis characterized by rapid development of a focal (or global) disorder in the cerebral circulation. Acute cerebrovascular accident is one of the most important causes of morbidity and mortality in the world. There is quite small range of effective therapeutic options during the acute development of the accident, therefore the focus is on preventive care and secondary prevention.
Key words: cerebrovascular accident, secondary prevention, antiaggregans, anticoagulants, endarterectomy.
Key words MeSH: cerebrovascular accident – prevention and control, drug therapy, surgery; platelet aggregation inhibitors; anticoagulants; endarterectomy.
TÉMA
doc. MUDr. Silvester Krčméry, CSc.
Klinika geriatrie LF UK a FNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Antibiotická liečba infekcií dolných močových ciest
MUDr. Igor Milichovský, doc. Ing. Ivan Kron, CSc., doc. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.
Nemocnica Košice-Šaca, a.s., 1. súkromná nemocnica; Lekárska fakulta UPJŠ, Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie, Košice; Lekárska fakulta UPJŠ, Urologická klinika, Košice
Urolitiáza v ambulantnej a klinickej praxi
MUDr. Marek Vargovčák
Urologická klinika UPJŠ a FNLP, Košice
Inkontinencia moču – diagnostika a liečba
MUDr. Tibor Pasminka
Logman, a.s., Neštátne nefro-dialyzačné centrum, Prievidza
Chronické choroby obličiek: epidemiológia, klasifikácia a skríning
MUDr. Ľubomíra Fábryová
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná ambulancia pre poruchy metabolizmu lipidov FNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Manažment dyslipidémie u pacientov s chronickým obličkovým ochorením
Z PRAXE
MUDr. Nataša Špiláková, doc. MUDr. Pavol Jarčuška, CSc., MUDr. Zuzana Paraličová, PhD., MUDr. Igor Štúr, prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc., MUDr. Adriána Liptáková, PhD., MUDr. Lenka Balogová
Klinika pre infekčné choroby, LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice; Infekčné oddelenie NsP, Žilina; Ústav lekárskej mikrobiológie LF UPJŠ, Košice
Závažná infekcia s multiorgánovým zlyhaním spôsobená chlamydophila pneumoniae
AUTODIDAKTICKÝ TEST

AUTODIDAKTICKÝ TEST
created by © zooom.sk s.r.o.