Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK, Bratislava
Možnosti diagnostiky a liečby depresie v ambulancii praktického lekára
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny – Bezvedomie neúrazového pôvodu
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava; Katedra trestného práva a kriminológie PF TU, Trnava
Novinky v zdravotníckej legislatíve (2. časť)
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Gastroenterologická klinika NsP sv. CaM, Bratislava
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (4. časť)
PREHĽADNE
MUDr. František Cibulčík, PhD.
Neurologická klinika SZU a FNsP, Bratislava-Ružinov
Sekundárna prevencia ischemických cievnych mozgových príhod
TÉMA
doc. MUDr. Silvester Krčméry, CSc.
Klinika geriatrie LF UK a FNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Antibiotická liečba infekcií dolných močových ciest
MUDr. Igor Milichovský, doc. Ing. Ivan Kron, CSc., doc. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.
Nemocnica Košice-Šaca, a.s., 1. súkromná nemocnica; Lekárska fakulta UPJŠ, Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie, Košice; Lekárska fakulta UPJŠ, Urologická klinika, Košice
Urolitiáza v ambulantnej a klinickej praxi
MUDr. Marek Vargovčák
Urologická klinika UPJŠ a FNLP, Košice
Inkontinencia moču – diagnostika a liečba
MUDr. Tibor Pasminka
Logman, a.s., Neštátne nefro-dialyzačné centrum, Prievidza
Chronické choroby obličiek: epidemiológia, klasifikácia a skríning
MUDr. Ľubomíra Fábryová
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná ambulancia pre poruchy metabolizmu lipidov FNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Manažment dyslipidémie u pacientov s chronickým obličkovým ochorením
Pacienti s chronickým obličkovým ochorením majú vyššie riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení, ako aj vyššiu prevalenciu dyslipidémie v porovnaní so všeobecnou populáciou. Z tradičných rizikových faktorov aterosklerózy kľúčovú úlohu zohráva dyslipidémia a to nielen v počiatočných štádiách, ale aj v pokročilých štádiách chronického obličkového ochorenia. Dôležitá je ako identifikácia rizikových pacientov, tak aj včasná liečba dyslipidémie ešte pred rozvojom obličkového zlyhania. Jednou z možností zníženia kardiovaskulárnej mortality je skríning pacientov s chronickým obličkovým ochorením na prítomnosť dyslipidémie s následnou adekvátnou liečbou zodpovedajúcou zaradeniu týchto pacientov do veľmi vysokorizikovej skupiny pre rozvoj kardiovaskulárnych ochorení. Niektorí pacienti s chronickým obličkovým ochorením a dyslipidémiou sú schopní dosiahnuť cieľové hodnoty cholesterolu samotnými zmenami životného štýlu, ale reálne väčšina z nich vyžaduje farmakologickú liečbu.
Kľúčové slová: ateroskleróza, chronické obličkové ochorenie, dyslipidémia, hypolipidemická liečba.
Kľúčové slová MeSH: artérioskleróza – prevencia a kontrola, terapia; choroby obličiek; choroba chronická; hyperlipémia – terapia; látky hypolipemické.

MANAGING DYSLIPIDAEMIA IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE
Patients with chronic kidney disease are at high risk of developing cardiovascular disease and they have a higher prevalence of dyslipidaemias compared to general population. Dyslipidaemia is a major risk factor for atherosclerosis not only in the first stages of chronic renal disease but also in end-stages of renal disease. It is important to identify these patients early and treat their dyslipidaemias intensively before they develop end-stage renal disease. Most patients will require not only lifestyle modification but also lipid-lowering therapy. Patients with chronic kidney disease should be considered as patients at very high risk for cardiovascular disease and treated accordingly.
Key words: atherosclerosis, chronic kidney disease, dyslipidaemia, hypolipidaemic therapy
Key words MeSH: arteriosclerosis – prevention and control, therapy; kidney diseases; chronic disease; hyperlipidemia – therapy; antilipemic agents.
Z PRAXE
MUDr. Nataša Špiláková, doc. MUDr. Pavol Jarčuška, CSc., MUDr. Zuzana Paraličová, PhD., MUDr. Igor Štúr, prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc., MUDr. Adriána Liptáková, PhD., MUDr. Lenka Balogová
Klinika pre infekčné choroby, LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice; Infekčné oddelenie NsP, Žilina; Ústav lekárskej mikrobiológie LF UPJŠ, Košice
Závažná infekcia s multiorgánovým zlyhaním spôsobená chlamydophila pneumoniae
AUTODIDAKTICKÝ TEST

AUTODIDAKTICKÝ TEST
created by © zooom.sk s.r.o.