Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK, Bratislava
Možnosti diagnostiky a liečby depresie v ambulancii praktického lekára
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny – Bezvedomie neúrazového pôvodu
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava; Katedra trestného práva a kriminológie PF TU, Trnava
Novinky v zdravotníckej legislatíve (2. časť)
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Gastroenterologická klinika NsP sv. CaM, Bratislava
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (4. časť)
PREHĽADNE
MUDr. František Cibulčík, PhD.
Neurologická klinika SZU a FNsP, Bratislava-Ružinov
Sekundárna prevencia ischemických cievnych mozgových príhod
TÉMA
doc. MUDr. Silvester Krčméry, CSc.
Klinika geriatrie LF UK a FNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Antibiotická liečba infekcií dolných močových ciest
MUDr. Igor Milichovský, doc. Ing. Ivan Kron, CSc., doc. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.
Nemocnica Košice-Šaca, a.s., 1. súkromná nemocnica; Lekárska fakulta UPJŠ, Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie, Košice; Lekárska fakulta UPJŠ, Urologická klinika, Košice
Urolitiáza v ambulantnej a klinickej praxi
MUDr. Marek Vargovčák
Urologická klinika UPJŠ a FNLP, Košice
Inkontinencia moču – diagnostika a liečba
MUDr. Tibor Pasminka
Logman, a.s., Neštátne nefro-dialyzačné centrum, Prievidza
Chronické choroby obličiek: epidemiológia, klasifikácia a skríning
Niektoré chronické choroby obličiek (CKD) majú charakter civilizačných chorôb. Dnes je už dostatok dôkazov, že 1/ nežiaducim následkom CKD (kardiovaskulárne ochorenie, predčasná smrť a zlyhanie obličiek) možno predísť, alebo ich aspoň oddialiť; 2/ liečba skorších štádií CKD je efektívna v zmysle spomalenia progresie do zlyhania obličiek i v zmysle prevencie systémových komplikácií, ktoré sa rozvíjajú v priebehu progresívnej straty funkcie obličiek; 3/ začatie liečby kardiovaskulárnych rizikových faktorov (anémia, artériová hypertenzia, dyslipidémia, poruchy metabolizmu fosforu a vápnika) vo včasných štádiách CKD môže efektívne redukovať túto najčastejšiu príčinu mortality a morbidity jedincov s CKD.
Kľúčové slová: chronické choroby obličiek, epidemiológia, prognóza, klasifikácia, skríning.
Kľúčové slová MeSH: choroby obličiek – epidemiológia, klasifikácia, terapia; choroba chronická; skríning hromadný.

CHRONIC KIDNEY DISEASE: EPIDEMIOLOGY, CLASSIFICATION AND SCREENING
One can class some of chronic kidney diseases (CKD) among civilization diseases. There is sufficient amount of evidence now that 1/ the adverse outcomes of CKD (cardiovascular disease, premature death, and kidney failure) can be prevented or at least delayed; 2/ treatment of earlier stages of CKD is effective in slowing progression to kidney failure and in preventing the systemic complications that develop in the course of progressive loss of kidney function; 3/ initiation of treatment of cardiovascular risk factors (anemia, arterial hypertension, dyslipidemia, and altered phosphorus and calcium metabolism) at early stages of CKD can be effective in reducing this leading cause of mortality and morbidity of individuals with CKD.
Key words: chronic kidney diseases, epidemiology, prognosis, classification, screening.
Key words MeSH: kidney diseases – epidemiology, classification, therapy; chronic disease; mass screening.
MUDr. Ľubomíra Fábryová
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná ambulancia pre poruchy metabolizmu lipidov FNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Manažment dyslipidémie u pacientov s chronickým obličkovým ochorením
Z PRAXE
MUDr. Nataša Špiláková, doc. MUDr. Pavol Jarčuška, CSc., MUDr. Zuzana Paraličová, PhD., MUDr. Igor Štúr, prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc., MUDr. Adriána Liptáková, PhD., MUDr. Lenka Balogová
Klinika pre infekčné choroby, LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice; Infekčné oddelenie NsP, Žilina; Ústav lekárskej mikrobiológie LF UPJŠ, Košice
Závažná infekcia s multiorgánovým zlyhaním spôsobená chlamydophila pneumoniae
AUTODIDAKTICKÝ TEST

AUTODIDAKTICKÝ TEST
created by © zooom.sk s.r.o.