Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK, Bratislava
Možnosti diagnostiky a liečby depresie v ambulancii praktického lekára
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny – Bezvedomie neúrazového pôvodu
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava; Katedra trestného práva a kriminológie PF TU, Trnava
Novinky v zdravotníckej legislatíve (2. časť)
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Gastroenterologická klinika NsP sv. CaM, Bratislava
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (4. časť)
PREHĽADNE
MUDr. František Cibulčík, PhD.
Neurologická klinika SZU a FNsP, Bratislava-Ružinov
Sekundárna prevencia ischemických cievnych mozgových príhod
TÉMA
doc. MUDr. Silvester Krčméry, CSc.
Klinika geriatrie LF UK a FNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Antibiotická liečba infekcií dolných močových ciest
Liečba močových infekcií predstavuje častý problém v klinickej i ambulantnej praxi. Infekcie dolných močových ciest najčastejšie prebiehajú pod obrazom akútnej bakteriálnej cystitídy alebo akútneho uretrálneho syndrómu. V liečbe sú najvhodnejšie chemoterapeutiká, ktoré dosahujú vysoké a prolongované hladiny v moči, majú výhodnú farmakokinetiku a minimum nežiaducich účinkov. Najčastejšie sa používajú fluorochinolóny, kotrimoxazol, betalaktámové antibiotiká, nitrofurantoín a fosfomycin – trometamol. Najčastejšou komplikáciou je výskyt častých recidív cystitídy u žien. V tejto indikácii je dnes všeobecne akceptovaný priaznivý efekt dlhodobého profylaktického podávania malých dávok chemoterapeutík, renesanciu v posledných rokoch zaznamenala aj imunoterapia. Diskutovaná je aj asymptomatická bakteriúria a akútny uretrálny syndróm u žien.
Kľúčové slová: uroinfekcie, chemoterapia, prevencia recidív.
Kľúčové slová MeSH: infekcie močových ciest – prevencia a kontrola, farmakoterapia; antibiotiká; imunoterapia.

ANTIMICROBIAL TREATMENT OF LOWER URINARY TRACT INFECTIONS
Treatment of urinary tract infections (UTI) is a common problem in ambulatory clinical practice. It is usually present as a bacterial cystitis or acute urethral syndrome. Recommended antibiotics for the treatment of lower UTI are those which achieve high and prolonged urine concentrations and have minimal side-effects; mainly oral fluoroquinolones, cotrimoxazole, betalactams, nitrofurantoin and fosfomycine – trometamol. In women with frequent recurrent episodes of cystitis, long – term chemoprophylaxis and immunotherapy may be warranted.
Key words: UTI, antimicrobial chemotherapy, prevention of recurrent UTI.
Key words MeSH: urinary tract infections – prevention and control, drug therapy; anti-bacterial agents; immunotherapy.
MUDr. Igor Milichovský, doc. Ing. Ivan Kron, CSc., doc. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.
Nemocnica Košice-Šaca, a.s., 1. súkromná nemocnica; Lekárska fakulta UPJŠ, Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie, Košice; Lekárska fakulta UPJŠ, Urologická klinika, Košice
Urolitiáza v ambulantnej a klinickej praxi
MUDr. Marek Vargovčák
Urologická klinika UPJŠ a FNLP, Košice
Inkontinencia moču – diagnostika a liečba
MUDr. Tibor Pasminka
Logman, a.s., Neštátne nefro-dialyzačné centrum, Prievidza
Chronické choroby obličiek: epidemiológia, klasifikácia a skríning
MUDr. Ľubomíra Fábryová
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná ambulancia pre poruchy metabolizmu lipidov FNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Manažment dyslipidémie u pacientov s chronickým obličkovým ochorením
Z PRAXE
MUDr. Nataša Špiláková, doc. MUDr. Pavol Jarčuška, CSc., MUDr. Zuzana Paraličová, PhD., MUDr. Igor Štúr, prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc., MUDr. Adriána Liptáková, PhD., MUDr. Lenka Balogová
Klinika pre infekčné choroby, LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice; Infekčné oddelenie NsP, Žilina; Ústav lekárskej mikrobiológie LF UPJŠ, Košice
Závažná infekcia s multiorgánovým zlyhaním spôsobená chlamydophila pneumoniae
AUTODIDAKTICKÝ TEST

AUTODIDAKTICKÝ TEST
created by © zooom.sk s.r.o.