Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
MUDr. Veronika Ballová
Národný onkologický ústav, Bratislava
MNOHOPOČETNÝ MYELÓM – DIAGNOSTIKA A LIEČBA PRE PRAKTICKÉHO LEKÁRA
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
ÚLOHA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA V CELKOVOM MANAŽMENTE KARCINÓMU PĽÚC
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej starostlivosti Internej kliniky, Národný onkologický ústav, Bratislava
PROBLEMATIKA LIEČBY BOLESTI V TERÉNNEJ PRAXI
MUDr. Miriam Ladická
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ, Bratislava
TRANSPLANTÁCIA KRVOTVORNÝCH BUNIEK A PRAKTICKÝ LEKÁR
PREHĽADNE
MUDr. Oľga Lukáčová, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
TERAPIA BOLESTI PRI OSTEOARTRÓZE
Osteoartróza (OA) je najčastejšie ochorenie kĺbov a chrbtice. Ide o heterológne ochorenie, ktoré môže mať rôznu príčinu, lokalizáciu, stupeň postihnutia a priebeh. Bolesť je hlavným a prvým klinickým príznakom, ktorý pacienta dovedie k lekárovi. Pri osteoartróze hovoríme o chronickej bolesti a jej liečba býva dlhodobá. Pred zavedením liečby je potrebné OA správne diagnostikovať, posúdiť jej príčiny, stupeň morfologických zmien, funkčného postihnutia. Liečba osteoartrózy je komplexná a využíva nefarmakologické, farmakologické a prípadne i operačné postupy. Súčasťou nefarmakologickej liečby je poučenie pacienta, režimové opatrenia, používanie ortopedických pomôcok, pravidelný liečebný telocvik a fyzikálna liečba. Farmakologická liečba využíva symptomatické lieky s rýchlym, ale krátkodobým účinkom, ktoré znižujú bolesť u pacientov (nesteroidové antiflogistiká, analgetiká a intraartikulárne glukokortikoidy) a symptomaticky pomaly pôsobiace lieky (SySADOA).
Kľúčové slová: bolesť, osteoartróza, analgetiká, nesteroidové antiflogistiká.

THERAPY OF PAIN IN OSTEOARTHRITIS
Osteoarthritis (OA) is very often disease of joints and spine. It is heterogenous disease, which could have different etiology, localization, degree and course. The pain is main and the first clinical sign of disease. It is chronic pain in ostheoarthritis and its therapy is very long. Before we start with therapy, we have to do correct diagnosis, to know the reason degree and morphology changes. Part of non-pharmacology therapy is instruction of patient, regime, use of orthopedic helpers, exercise and physical therapy. In pharmacology therapy we use symptomathic drugs with quickly, but shortly action (non-steroidal anti-inflammatory drugs, analgetics, intraarticular corticoids) and sympthomatic slow acting drugs (SySADOA).
Key words: pain, osteoarthritis, analgetics, non-steroidal anti-inflammatory drugs.
prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
Gastroenterologická klinika SZU, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
DIAGNOSTIKA A LIEČBA ILEÓZNEHO STAVU
KONZÍLIUM
prof. MUDr. Ružena Tkáčová, PhD.
Klinika Pneumológie a ftizeológie, LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
SPÁNKOVÉ PORUCHY DÝCHANIA
MUDr. Michal Kliment, CSc.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
RIZIKOVÉ SPRÁVANIE RODIČOV POČAS TEHOTENSTVA A PO NARODENÍ DIEŤAŤA
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ, Košice
SPRÁVA Z V. SYMPÓZIA „ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA: SÚČASNÉ KLINICKÉ TRENDY“, 3. APRÍL 2007, PRAHA (2. časť)
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba, Limbach, školiace pracovisko SZU v Bratislave
REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY: Intoxikácia splodinami horenia
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
POUČENIE A SÚHLAS PACIENTA II.
created by © zooom.sk s.r.o.