Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
MUDr. Veronika Ballová
Národný onkologický ústav, Bratislava
MNOHOPOČETNÝ MYELÓM – DIAGNOSTIKA A LIEČBA PRE PRAKTICKÉHO LEKÁRA
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
ÚLOHA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA V CELKOVOM MANAŽMENTE KARCINÓMU PĽÚC
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej starostlivosti Internej kliniky, Národný onkologický ústav, Bratislava
PROBLEMATIKA LIEČBY BOLESTI V TERÉNNEJ PRAXI
Akútna bolesť je súčasťou mnohých chorobných stavov. S odznením ochorenia mizne aj bolesť. Chronická bolesť vzniká pri dlhodobom patologickom procese, ktorý poškodzuje tkanivá a orgány a má nepriaznivý vplyv na život človeka vo fyzickom, sociálnom a psychickom zmysle. Chronická bolesť sa stáva samostatným ochorením, ktoré je potrebné liečiť analgetikami. Podľa pôvodu rozdeľujeme chronickú bolesť na nenádorovú a nádorovú. Anamnestickými údajmi o chronickej bolesti sa musí zaoberať každý lekár ku ktorému pacient príde. Liečbou chronickej bolesti sa zaoberajú najmä algeziológovia, ku ktorým treba poslať pacienta vždy, keď všeobecný praktický lekár alebo iný špecialista nevie alebo nemôže túto bolesť zvládnuť.
Kľúčové slová: bolesť, analgetický rebrík, opioidné analgetiká.

PAIN MANAGEMENT IN GENERAL PRACTICE
Acute pain is part of many diseases. After healing of the disease the pain goes away. Chronic pain arises from a long-lasting pathologic process, which damages the tissues and organs and has a malignant influence on human life in physical, social and psychological sense. Chronic pain becomes an individual disease, with necessary treatment with analgetics. There are two types of chronic pain, categorized by the origin – cancer related pain and non related. Each doctor, adressed by his patient with chronic pain has to consider the history of the patient. If a general practitioner or other specialist doesn`t know how to manage the chronic pain, it should by evaluated by an algesiologist.
Key words: pain, analgetic ladder, opioid analgetics.
MUDr. Miriam Ladická
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ, Bratislava
TRANSPLANTÁCIA KRVOTVORNÝCH BUNIEK A PRAKTICKÝ LEKÁR
PREHĽADNE
MUDr. Oľga Lukáčová, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
TERAPIA BOLESTI PRI OSTEOARTRÓZE
prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
Gastroenterologická klinika SZU, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
DIAGNOSTIKA A LIEČBA ILEÓZNEHO STAVU
KONZÍLIUM
prof. MUDr. Ružena Tkáčová, PhD.
Klinika Pneumológie a ftizeológie, LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
SPÁNKOVÉ PORUCHY DÝCHANIA
MUDr. Michal Kliment, CSc.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
RIZIKOVÉ SPRÁVANIE RODIČOV POČAS TEHOTENSTVA A PO NARODENÍ DIEŤAŤA
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ, Košice
SPRÁVA Z V. SYMPÓZIA „ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA: SÚČASNÉ KLINICKÉ TRENDY“, 3. APRÍL 2007, PRAHA (2. časť)
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba, Limbach, školiace pracovisko SZU v Bratislave
REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY: Intoxikácia splodinami horenia
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
POUČENIE A SÚHLAS PACIENTA II.
created by © zooom.sk s.r.o.