Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
MUDr. Veronika Ballová
Národný onkologický ústav, Bratislava
MNOHOPOČETNÝ MYELÓM – DIAGNOSTIKA A LIEČBA PRE PRAKTICKÉHO LEKÁRA
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
ÚLOHA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA V CELKOVOM MANAŽMENTE KARCINÓMU PĽÚC
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej starostlivosti Internej kliniky, Národný onkologický ústav, Bratislava
PROBLEMATIKA LIEČBY BOLESTI V TERÉNNEJ PRAXI
MUDr. Miriam Ladická
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ, Bratislava
TRANSPLANTÁCIA KRVOTVORNÝCH BUNIEK A PRAKTICKÝ LEKÁR
PREHĽADNE
MUDr. Oľga Lukáčová, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
TERAPIA BOLESTI PRI OSTEOARTRÓZE
prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
Gastroenterologická klinika SZU, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
DIAGNOSTIKA A LIEČBA ILEÓZNEHO STAVU
KONZÍLIUM
prof. MUDr. Ružena Tkáčová, PhD.
Klinika Pneumológie a ftizeológie, LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
SPÁNKOVÉ PORUCHY DÝCHANIA
Spánkové apnoe je charakterizované opakovanými apnoickými epizódami počas spánku, ktoré sú doprevádzané poklesom saturácie arteriálnej krvi kyslíkom a prebúdzacími reakciami. V závislosti od patomechanizmu vzniku apnoických epizód rozoznávame obštrukčné, centrálne a zmiešané spánkové apnoe. Opakovanie apnoických epizód zapríčiňuje fragmentáciu spánku a narušenie fyziologických vzťahov medzi spánkom, respiračným a kardiovaskulárnym systémom s nežiaducim vplyvom na prognózu týchto chorých. Obštrukčné spánkové apnoe je rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení, a to artériovej hypertenzie, srdcového zlyhania, porúch srdcového rytmu a cievnych mozgových príhod. Centrálne spánkové apnoe je častým nálezom u pacientov so zlyhávaním ľavej srdcovej komory. K definitívnemu postaveniu diagnózy spánkového apnoe je potrebné polysomnografické vyšetrenie. Liečba spánkového apnoe závisí od stupňa závažnosti ochorenia. Pre pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe ľahkého stupňa je vhodná chirurgická liečba, avšak pre pacientov so stredne ťažkým a ťažkým stupňom spánkového apnoe je zlatým štandardom liečba neinvazívnou ventiláciou.
Kľúčové slová: spánkové poruchy dýchania, obštrukčné spánkové apnoe, centrálne spánkové apnoe, polysomnografické vyšetrenie, neinvazívna ventilácia.

SLEEP RELATED BREATHING DISORDERS
Sleep apnea is characterized by repetitive apneic episodes accompanied with oxygen desaturations and arousals from sleep. Depending on the pathogenesis and polysomnographic finding, we distinguish three types of sleep apnea: obstructive, central and mixed sleep apnea. Repetitive apneic episodes cause sleep fragmentation and disrupt the normal physiologic interactions between sleep, respiratory and cardiovascular system with adverse impact on prognosis. Obstructive sleep apnea is commonly associated with obesity. It is a risk factor of cardiovascular diseases such as arterial hypertension, heart failure, arrhythmias and stroke. Central sleep apnea is considered to be a marker of left ventricular heart failure. Polysomnography is required to diagnose sleep apnea. Treatment of sleep apnea depends on the severity of sleep related breathing disorder. Surgical corrections are recommended only for patients with mild obstructive sleep apnea. The gold standard for effective treatment of moderate to severe sleep apnea is noninvasive ventilation.
Key words: sleep related breathing disorders, obstructive sleep apnea, central sleep apnea, polysomnography, noninvasive ventilation.
MUDr. Michal Kliment, CSc.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
RIZIKOVÉ SPRÁVANIE RODIČOV POČAS TEHOTENSTVA A PO NARODENÍ DIEŤAŤA
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ, Košice
SPRÁVA Z V. SYMPÓZIA „ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA: SÚČASNÉ KLINICKÉ TRENDY“, 3. APRÍL 2007, PRAHA (2. časť)
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba, Limbach, školiace pracovisko SZU v Bratislave
REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY: Intoxikácia splodinami horenia
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
POUČENIE A SÚHLAS PACIENTA II.
created by © zooom.sk s.r.o.