Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
MUDr. Veronika Ballová
Národný onkologický ústav, Bratislava
MNOHOPOČETNÝ MYELÓM – DIAGNOSTIKA A LIEČBA PRE PRAKTICKÉHO LEKÁRA
Mnohopočetný myelóm (MM) je nevyliečiteľné nádorové ochorenie s incidenciou asi 3 – 4/100 000 obyvateľov, ktorá s vekom narastá. Súčasné liečebné stratégie významne zlepšujú kvalitu života a predlžujú prežívanie pacientov. Medián prežívania pacientov liečených autológnou transplantáciou je 5 rokov v porovnaní so 4 rokmi pri použití konvenčnej liečby. Nové lieky rozšírili liečebné možnosti najmä u pacientov s relapsom. Podstatne sa zlepšili možnosti podpornej liečby. Pokrok nastal aj oblasti biológie, klasifikácie a diagnostiky monoklonálnych gamapatií. V nasledujúcom článku sú prehľadne zhrnuté súčasné diagnostické a terapeutické možnosti u pacientov s MM.
Kľúčové slová: myelóm, diagnostika, rizikové faktory, liečba.

MULTIPLE MYELOMA – DIAGNOSTICS AND TREATMENT FOR GENERAL PRACTITIONER
Multiple myeloma (MM) is an incurrable malignant disorder with an incidence of 3 – 4/100 000, increasing with the age. Current treatment strategies led to a substantial improvement of quality of life and prolonged survival of patients. Median survival of patients treated with autologous transplantation is 5 years compared with 4 years after conventional therapy. Novel agents extended treatment options, particularly in patient with relapse. Considerably improved supportive treatment. Advances have been achieved in the field of biology, classification and diagnostics of monoclonal gammopathies. Following arcticle summarises current diagnostics and treatment options in patients with MM.
Key words: myeloma, diagnostics, risk factors, treatment.
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
ÚLOHA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA V CELKOVOM MANAŽMENTE KARCINÓMU PĽÚC
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej starostlivosti Internej kliniky, Národný onkologický ústav, Bratislava
PROBLEMATIKA LIEČBY BOLESTI V TERÉNNEJ PRAXI
MUDr. Miriam Ladická
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ, Bratislava
TRANSPLANTÁCIA KRVOTVORNÝCH BUNIEK A PRAKTICKÝ LEKÁR
PREHĽADNE
MUDr. Oľga Lukáčová, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
TERAPIA BOLESTI PRI OSTEOARTRÓZE
prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
Gastroenterologická klinika SZU, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
DIAGNOSTIKA A LIEČBA ILEÓZNEHO STAVU
KONZÍLIUM
prof. MUDr. Ružena Tkáčová, PhD.
Klinika Pneumológie a ftizeológie, LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
SPÁNKOVÉ PORUCHY DÝCHANIA
MUDr. Michal Kliment, CSc.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
RIZIKOVÉ SPRÁVANIE RODIČOV POČAS TEHOTENSTVA A PO NARODENÍ DIEŤAŤA
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ, Košice
SPRÁVA Z V. SYMPÓZIA „ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA: SÚČASNÉ KLINICKÉ TRENDY“, 3. APRÍL 2007, PRAHA (2. časť)
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba, Limbach, školiace pracovisko SZU v Bratislave
REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY: Intoxikácia splodinami horenia
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
POUČENIE A SÚHLAS PACIENTA II.
created by © zooom.sk s.r.o.