Stiahnite si Acrobat Reader   
 
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Bratislava
Repetitórium urgentnej medicíny – Popáleniny a poleptania
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
Mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov
PREHĽADNE
MUDr. Ľubomíra Fábryová
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná ambulancia pre poruchy metabolizmu lipidov, FNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Možnosti diagnostiky a liečby dyslipidémií v ambulancii všeobecného lekára
MUDr. Igor Stankovič, CSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny FNsP, Bratislava
Pásový opar (herpes zoster)
prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
Celoštátne centrum pre rezistentné peptické vredy a endokrinné nádory GIT, Martin
Farmakoterapia peptických vredov
V článku sú uvedené najnovšie možnosti liečby peptických vredov, ale aj postupy nedávnej minulosti, ktoré sa ešte stále používajú. Uvedené sú výhody i nevýhody jednotlivých postupov z pohľadu efektívnosti, ako aj ceny liečby a najčastejšie chyby, ktoré sa robia v praxi. Okrem samotnej liečby je uvedená definícia peptickej vredovej choroby a prehľad základných patofyziologických mechanizmov smerujúcich k poškodeniu sliznice. V nadväznosti na mechanizmy poškodenia sú vysvetlené terapeutické postupy a mechanizmus ich účinku.
Kľúčové slová: peptické vredy, patofyziológia, farmakoterapia, životospráva.
Kľúčové slová MeSH: vred peptický – patofyziológia, farmakoterapia, štýl životný, správanie zdravé.

PEPTIC ULCER PHARMACOTHERAPY
The article displays the most recent therapeutic options for peptic ulcers, as well as the guidelines from the recent past, which are still followed. The author talks about the advantages and disadvantages of both of these gudelines, considering the effectivness, costs and also the most frequent mistakes in clinical practise. In addition to the treatment options, article offers a defintion of the peptic ulcer disease and a list of the basic pathophysiological mechanisms leading to the damage of the mucosa, with the therapeutic options and mechanism of action.
Key words: peptic ulcers, pathophysiology, pharmacotherapy, regime.
Key words MeSH: peptic ulcer – physiopathology, drug therapy, life style, health behavior.
SPEKTRUM
MUDr. Jana Skoupá, doc. MUDr. Ján Gajdošík, PhD., Mgr. Ingrid Grešová, PharmDr. Václava Černá
Pharma Projects, s. r. o. Praha, Ambulance praktického lékaře, Nové Zámky, Health promotion, s. r. o., Bratislava
Preskripční zvyklosti léčby bolesti v první linii
TÉMA
MUDr. Hedviga Jakubíková
Neurologické oddelenie a ambulancia chronickej bolesti FNsP J. A. Reimana, Prešov
Symptómy, ktoré zhoršujú bolesť
MUDr. Darina Hasarová
Ambulancia chronickej bolesti – II. KAIM, FNsP J. A. Reimana, Prešov
Možnosti prevencie chronickej bolesti
MUDr. Stanislav Fabuš
Anestéziologická a algeziologická ambulancia, Zdravie, s.r.o., Martin
Adjuvanciá v liečbe chronickej bolesti
MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Centrum pre štúdium a liečbu bolesti, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Neopioidové analgetiká v liečbe chronickej bolesti
MUDr. Eva Salamonová
Algeziologická ambulancia, Bratislava
Nežiaduce účinky opioidovej liečby
created by © zooom.sk s.r.o.