Stiahnite si Acrobat Reader   
 
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Bratislava
Repetitórium urgentnej medicíny – Popáleniny a poleptania
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
Mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov
PREHĽADNE
MUDr. Ľubomíra Fábryová
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná ambulancia pre poruchy metabolizmu lipidov, FNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Možnosti diagnostiky a liečby dyslipidémií v ambulancii všeobecného lekára
MUDr. Igor Stankovič, CSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny FNsP, Bratislava
Pásový opar (herpes zoster)
Herpes zoster vzniká reaktiváciou vírusu varicella-zoster, ktorý latentne prežíva v zadných koreňových gangliách. Ochorenie postihuje prevažne pacientov vyššieho veku a jeho výskyt neustále narastá. Ťažší priebeh môže mať život ohrozujúce komplikácie. Pretrvávajúca neuralgia invalidizuje postihnutých často na celé mesiace. S terajším trendom starnutia populácie a so zvyšujúcim sa podielom imunokompromitovaných ľudí môžeme očakávať nárast ambulantných aj hospitalizovaných pacientov s týmto ochorením. Pozitívom je, že liečba novšími virostatikami, redukuje riziko závažného priebehu, urýchľuje hojenie a znižuje tiež výskyt bolestí.
Kľúčové slová: herpes zoster, postherpetická neuralgia.
Kľúčové slová MeSH: herpes zoster – komplikácie, farmakoterapia, neuralgia.

HERPES ZOSTER – SHINGLES
Herpes zoster results from reactivation of latent varicella-zoster virus in the dorsal root ganglia. The illness affects mostly elderly patients and its incidence is constantly increasing. The serious disease may have a lifethreatening course. The post-herpetic neuralgia use to debilitate affected persons for a long month. Progressively increasing life expectancy of the population translates to increasing numbers of cases of herpes zoster. The active treatment with newly antivirals reduces the risk of serious course of disease, speeds the healing of shingles and decreases the frequency of pain.
Key words: postherpetic neuralgia, herpes zoster, shingle.
Key words MeSH: herpes zoster – complications, drug therapy, neuralgia.
prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
Celoštátne centrum pre rezistentné peptické vredy a endokrinné nádory GIT, Martin
Farmakoterapia peptických vredov
SPEKTRUM
MUDr. Jana Skoupá, doc. MUDr. Ján Gajdošík, PhD., Mgr. Ingrid Grešová, PharmDr. Václava Černá
Pharma Projects, s. r. o. Praha, Ambulance praktického lékaře, Nové Zámky, Health promotion, s. r. o., Bratislava
Preskripční zvyklosti léčby bolesti v první linii
TÉMA
MUDr. Hedviga Jakubíková
Neurologické oddelenie a ambulancia chronickej bolesti FNsP J. A. Reimana, Prešov
Symptómy, ktoré zhoršujú bolesť
MUDr. Darina Hasarová
Ambulancia chronickej bolesti – II. KAIM, FNsP J. A. Reimana, Prešov
Možnosti prevencie chronickej bolesti
MUDr. Stanislav Fabuš
Anestéziologická a algeziologická ambulancia, Zdravie, s.r.o., Martin
Adjuvanciá v liečbe chronickej bolesti
MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Centrum pre štúdium a liečbu bolesti, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Neopioidové analgetiká v liečbe chronickej bolesti
MUDr. Eva Salamonová
Algeziologická ambulancia, Bratislava
Nežiaduce účinky opioidovej liečby
created by © zooom.sk s.r.o.