Stiahnite si Acrobat Reader   
 
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Bratislava
Repetitórium urgentnej medicíny – Popáleniny a poleptania
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
Mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov
PREHĽADNE
MUDr. Ľubomíra Fábryová
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná ambulancia pre poruchy metabolizmu lipidov, FNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Možnosti diagnostiky a liečby dyslipidémií v ambulancii všeobecného lekára
Na srdcovo-cievne ochorenia zomiera na Slovensku 56 % ľudí. Poruchy metabolizmu plazmatických lipidov a lipoproteínov sú jedným z najdôležitejších rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení. V súčasnosti existuje množstvo dôkazov ako z experimentálnych, tak aj epidemiologických a intervenčných štúdií, ktoré dokazujú vzťah medzi ovplyvnením lipidového spektra (nefarmakologicky i farmakologicky) a poklesom kardiovaskulárnej morbidity a mortality. Nemôžeme sa preto diviť, že najmä v posledných rokoch neustále narastá pozornosť venovaná problematike porúch metabolizmu lipidov. Táto pozornosť najmä zo strany všeobecných lekárov je podporená aj možnosťou aktívne vstupovať do liečby dyslipoproteinémií.
Kľúčové slová: lipidy, statíny, fibráty, kardiovaskulárne riziko.
Kľúčové slová MeSH: lipidy, hyperlipémia, inhibítory hydroxymetylglutaryl-Co A-reduktázy, kyselina klofibrová, choroby kardiovaskulárne, faktory rizikové.

POSSIBILITIES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF LIPIDS DISORDERS IN AMBULANCE OF GENERAL PRACTITIONER
More than half deaths in Slovakia (56 %) are caused by cardiovascular diseases. One of the most important risk factors of cardiovascular disease are metabolic disorders of lipids and lipoproteins. Nowadays there exists a lot of evidence from experimental, epidemiologic and interventional studies that are proving relationship between influence lipids levels (nonfarmacologicaly and farmacologicaly) and decrease cardiovascular morbidity and mortality. It is not a surprise that especially in recent years the attention focused on lipids metabolism disorders is raising. This attention from the side of general practitioners is supported by possibility of active treatment of lipids disorders.
Key words: lipids, statines, fibrates, cardiovascular risk.
Key words MeSH: lipids, hyperlipidemia, hydroxymethylglutaryl-Co A reductase inhibitors, clofibric acid, cardiovascular diseases, risk factors.
MUDr. Igor Stankovič, CSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny FNsP, Bratislava
Pásový opar (herpes zoster)
prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
Celoštátne centrum pre rezistentné peptické vredy a endokrinné nádory GIT, Martin
Farmakoterapia peptických vredov
SPEKTRUM
MUDr. Jana Skoupá, doc. MUDr. Ján Gajdošík, PhD., Mgr. Ingrid Grešová, PharmDr. Václava Černá
Pharma Projects, s. r. o. Praha, Ambulance praktického lékaře, Nové Zámky, Health promotion, s. r. o., Bratislava
Preskripční zvyklosti léčby bolesti v první linii
TÉMA
MUDr. Hedviga Jakubíková
Neurologické oddelenie a ambulancia chronickej bolesti FNsP J. A. Reimana, Prešov
Symptómy, ktoré zhoršujú bolesť
MUDr. Darina Hasarová
Ambulancia chronickej bolesti – II. KAIM, FNsP J. A. Reimana, Prešov
Možnosti prevencie chronickej bolesti
MUDr. Stanislav Fabuš
Anestéziologická a algeziologická ambulancia, Zdravie, s.r.o., Martin
Adjuvanciá v liečbe chronickej bolesti
MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Centrum pre štúdium a liečbu bolesti, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Neopioidové analgetiká v liečbe chronickej bolesti
MUDr. Eva Salamonová
Algeziologická ambulancia, Bratislava
Nežiaduce účinky opioidovej liečby
created by © zooom.sk s.r.o.