Stiahnite si Acrobat Reader   
 
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Bratislava
Repetitórium urgentnej medicíny – Popáleniny a poleptania
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
Mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov
PREHĽADNE
MUDr. Ľubomíra Fábryová
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná ambulancia pre poruchy metabolizmu lipidov, FNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Možnosti diagnostiky a liečby dyslipidémií v ambulancii všeobecného lekára
MUDr. Igor Stankovič, CSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny FNsP, Bratislava
Pásový opar (herpes zoster)
prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
Celoštátne centrum pre rezistentné peptické vredy a endokrinné nádory GIT, Martin
Farmakoterapia peptických vredov
SPEKTRUM
MUDr. Jana Skoupá, doc. MUDr. Ján Gajdošík, PhD., Mgr. Ingrid Grešová, PharmDr. Václava Černá
Pharma Projects, s. r. o. Praha, Ambulance praktického lékaře, Nové Zámky, Health promotion, s. r. o., Bratislava
Preskripční zvyklosti léčby bolesti v první linii
TÉMA
MUDr. Hedviga Jakubíková
Neurologické oddelenie a ambulancia chronickej bolesti FNsP J. A. Reimana, Prešov
Symptómy, ktoré zhoršujú bolesť
MUDr. Darina Hasarová
Ambulancia chronickej bolesti – II. KAIM, FNsP J. A. Reimana, Prešov
Možnosti prevencie chronickej bolesti
MUDr. Stanislav Fabuš
Anestéziologická a algeziologická ambulancia, Zdravie, s.r.o., Martin
Adjuvanciá v liečbe chronickej bolesti
MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Centrum pre štúdium a liečbu bolesti, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Neopioidové analgetiká v liečbe chronickej bolesti
Autor sa v článku zaoberá zásadami liečby chronickej bolesti a farmakoterapiou so zameraním na neopioidové analgetiká. V úvode článku rozoberá delenie farmák používaných v liečbe bolesti v podobe tzv. analgetického rebríka. Ďalej sa podrobnejšie venuje neopioidovým analgetikám, mechanizmu ich účinkovania vrátane centrálneho efektu, indikáciam, žiaducim a nežiaducim účinkom vrátane možností ich zmiernenia, ako aj kombinovaním neopioidových analgetík. Podrobnejšie rozoberá podskupinu nesteroidových antiflogistík so zameraním na COX-2 inhibítory.
Kľúčové slová: neopioidové analgetiká, analgetický rebrík, nesteroidové antiflogistiká, coxiby.
Kľúčové slová MeSH: analgetiká nenarkotické, antiflogistiká nesteroidové, inhibítory cyklooxygenázy.

NON-OPIOID ANALGETICS IN THE TREATMENT OF CHRONIC PAIN
The author in his article is concerned with the principles of chronic pain treatment and pharmacotherapy focused on non- -opioid analgetics. In its introduction the author deals with the division of pharmaceutics utilised in the pain treatment as so called analgetic ladder. Furthermore, he focuses his attention in more details on non-opioid analgetics, their effectivness, mechanism within the central effect in the CNS (Central Nervous System); indications of their administration; desirable and adverse effects including their alleviation options as well as combining of non-opiod analgetics. Also, dealt with in more details is a sub-group of non-steroidal antiinflamatory drugs focused on COX-2 inhibitors.
Key words: non-opioid analgetics, analgetic ladder, non-steroidal antiinflamatory drugs, coxibs.
Key words MeSH: analgesics, non-narcotic, anti-inflammatory agents, non-steroidal, cyclooxygenase inhibitors.
MUDr. Eva Salamonová
Algeziologická ambulancia, Bratislava
Nežiaduce účinky opioidovej liečby
created by © zooom.sk s.r.o.