Stiahnite si Acrobat Reader   
 
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Bratislava
Repetitórium urgentnej medicíny – Popáleniny a poleptania
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
Mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov
PREHĽADNE
MUDr. Ľubomíra Fábryová
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná ambulancia pre poruchy metabolizmu lipidov, FNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Možnosti diagnostiky a liečby dyslipidémií v ambulancii všeobecného lekára
MUDr. Igor Stankovič, CSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny FNsP, Bratislava
Pásový opar (herpes zoster)
prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
Celoštátne centrum pre rezistentné peptické vredy a endokrinné nádory GIT, Martin
Farmakoterapia peptických vredov
SPEKTRUM
MUDr. Jana Skoupá, doc. MUDr. Ján Gajdošík, PhD., Mgr. Ingrid Grešová, PharmDr. Václava Černá
Pharma Projects, s. r. o. Praha, Ambulance praktického lékaře, Nové Zámky, Health promotion, s. r. o., Bratislava
Preskripční zvyklosti léčby bolesti v první linii
TÉMA
MUDr. Hedviga Jakubíková
Neurologické oddelenie a ambulancia chronickej bolesti FNsP J. A. Reimana, Prešov
Symptómy, ktoré zhoršujú bolesť
MUDr. Darina Hasarová
Ambulancia chronickej bolesti – II. KAIM, FNsP J. A. Reimana, Prešov
Možnosti prevencie chronickej bolesti
MUDr. Stanislav Fabuš
Anestéziologická a algeziologická ambulancia, Zdravie, s.r.o., Martin
Adjuvanciá v liečbe chronickej bolesti
Autor v príspevku prezentuje doplnkovú zložku liečby chronickej bolesti – adjuvanciá – z aspektu zvýšenia účinnosti liečby bolesti a eliminovania možných vedľajších účinkov analgetík, zvlášť opioidov. Nezaoberá sa všetkými problémami, keďže problematika je veľmi široká a pre nešpecialistu až zahlcujúca. Pozornosť je prednostne zameraná na najfrekventovanejšie adjuvanciá – psychofarmaká, ktoré majú v liečbe chronickej bolesti podstatný podiel. Zohľadňuje aj problematiku interdisciplinárnej spolupráce v liečbe bolesti pri rešpektovaní prepojenia predklinickej a klinickej problematiky v praxi praktického lekára.
Kľúčové slová: chronická bolesť, adjuvantné analgetiká, antidepresíva, antikonvulzíva, kortikosteroidy, benzodiazepíny.
Kľúčové slová MeSH: bolesť, choroba chronická, adjuvanciá farmaceutické, analgetiká, antidepresíva, antikonvulzíva, hormóny kôry nadobličiek, benzodiazepíny.

ADJUVANTS IN THE TREATMENT OF CHRONIC PAIN
Author in the contribution represents supplementary component of chronic pain therapy – adjuvants from the point of view of increased ineffectiveness of chronic pain therapy and elimination of possible side effects of analgetics, mostly opioids. It doesn’t solve all problems, because of broad problematic where non-specialist can loose orientation. The attention is preferentially aimed to the most frequently used adjuvants-psychopharmacs drugs those have in the therapy of chronic pain the major importance, regard with limited interdisciplinary cooperation in chronic pain therapy. The general practitioner should in his praxis respect the connection between pre-clinical and clinical problems in the therapy of chronic pain.
Key words: chronic pain, adjuvant analgesics, antidepresives, anticonvulsives, corticosteroids, bensodiasepines.
Key words MeSH: pain, chronic disease, adjuvants, pharmaceutic, analgesics, antidepressive agents anticonvulsants, adrenal cortex hormones, bensodiazepines.
MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Centrum pre štúdium a liečbu bolesti, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Neopioidové analgetiká v liečbe chronickej bolesti
MUDr. Eva Salamonová
Algeziologická ambulancia, Bratislava
Nežiaduce účinky opioidovej liečby
created by © zooom.sk s.r.o.