Stiahnite si Acrobat Reader   
 
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Bratislava
Repetitórium urgentnej medicíny – Popáleniny a poleptania
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
Mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov
PREHĽADNE
MUDr. Ľubomíra Fábryová
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná ambulancia pre poruchy metabolizmu lipidov, FNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Možnosti diagnostiky a liečby dyslipidémií v ambulancii všeobecného lekára
MUDr. Igor Stankovič, CSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny FNsP, Bratislava
Pásový opar (herpes zoster)
prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
Celoštátne centrum pre rezistentné peptické vredy a endokrinné nádory GIT, Martin
Farmakoterapia peptických vredov
SPEKTRUM
MUDr. Jana Skoupá, doc. MUDr. Ján Gajdošík, PhD., Mgr. Ingrid Grešová, PharmDr. Václava Černá
Pharma Projects, s. r. o. Praha, Ambulance praktického lékaře, Nové Zámky, Health promotion, s. r. o., Bratislava
Preskripční zvyklosti léčby bolesti v první linii
TÉMA
MUDr. Hedviga Jakubíková
Neurologické oddelenie a ambulancia chronickej bolesti FNsP J. A. Reimana, Prešov
Symptómy, ktoré zhoršujú bolesť
MUDr. Darina Hasarová
Ambulancia chronickej bolesti – II. KAIM, FNsP J. A. Reimana, Prešov
Možnosti prevencie chronickej bolesti
Pacient s chronickou bolesťou patrí nielen k veľkým medicínskym problémom, ale v procese chronifikácie bolesti stáva sa aj veľkým sociálnym a ekonomickým problémom. Objasnenie neurofyziologických pochodov, ako je periférna a centrálna senzibilizácia a ich včasné terapeutické ovplyvnenie je iba jednou, ale nie jedinou možnosťou, ako procesu zabrániť. Rozhodujúci je komplexný pohľad na pacienta s bolesťou, s jeho psychickými zmenami, sociálnym a ekonomickým pozadím, ktorým sa podľa súčasných pozorovaní pripisuje väčší význam ako samotným fyziologickým zmenám.
Kľúčové slová: chronifikácia bolesti, komplex bio-psycho-sociálnych faktorov.
Kľúčové slová MeSH: bolesť, choroba chronická, faktory sociálno-ekonomické.

PREVENTION POSSIBILITIES OF CHRONIC PAIN
Patients with chronic pain present a big problem not only in somatic sphere, but in a process of chronification they become problematic in social and economic sphere too. The elucidation of neurophysiological changes as peripheral and central sensitisation and early therapy are is only one of the possibilities. Complex approach to the patient with pain, with his psychological changes , social and economical background is very important. According to experiences, these factors are more significant than somatic changes.
Key words: chronification of pain – complex bio-psycho-social approach.
Key words MeSH: pain, chronic disease, socioeconomic factors.
MUDr. Stanislav Fabuš
Anestéziologická a algeziologická ambulancia, Zdravie, s.r.o., Martin
Adjuvanciá v liečbe chronickej bolesti
MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Centrum pre štúdium a liečbu bolesti, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Neopioidové analgetiká v liečbe chronickej bolesti
MUDr. Eva Salamonová
Algeziologická ambulancia, Bratislava
Nežiaduce účinky opioidovej liečby
created by © zooom.sk s.r.o.