Stiahnite si Acrobat Reader   
 
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Bratislava
Repetitórium urgentnej medicíny – Popáleniny a poleptania
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
Mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov
PREHĽADNE
MUDr. Ľubomíra Fábryová
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná ambulancia pre poruchy metabolizmu lipidov, FNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Možnosti diagnostiky a liečby dyslipidémií v ambulancii všeobecného lekára
MUDr. Igor Stankovič, CSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny FNsP, Bratislava
Pásový opar (herpes zoster)
prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
Celoštátne centrum pre rezistentné peptické vredy a endokrinné nádory GIT, Martin
Farmakoterapia peptických vredov
SPEKTRUM
MUDr. Jana Skoupá, doc. MUDr. Ján Gajdošík, PhD., Mgr. Ingrid Grešová, PharmDr. Václava Černá
Pharma Projects, s. r. o. Praha, Ambulance praktického lékaře, Nové Zámky, Health promotion, s. r. o., Bratislava
Preskripční zvyklosti léčby bolesti v první linii
TÉMA
MUDr. Hedviga Jakubíková
Neurologické oddelenie a ambulancia chronickej bolesti FNsP J. A. Reimana, Prešov
Symptómy, ktoré zhoršujú bolesť
U pacientov s nádorovým ochorením je liečba bolesti často zložitá kvôli iným pridruženým symptómom, ktoré komplikujú podávanie analgetík. Medzi najčastejšie patria nauzea, vracanie, anorexia a kachexia. V týchto situáciách možno využiť transkutánne či parenterálne aplikácie liečív, ale nevyhnutná je aj symptomatická liečba pridružených sym ptómov.
Kľúčové slová: nádorová bolesť, nauzea, vracanie, kachexia, anorexia.
Kľúčové slová MeSH: nádory, bolesť, nauzea, vracanie, kachexia, anorexia.

PAIN – AGGRAVATING SYMPTOMS
Pain treatment in patients with cancer is difficult because of other symptoms, that complicate application of analgesics. The most frequent are nausea, vomiting, anorexia and cachexia. We can use transdermal and parenteral application of drugs, but symptomatic treatment of other symptoms is unavoidable.
Key words: cancer pain, nausea, vomiting, cachexia, anorexia.
Key words MeSH: neoplasms, pain, nausea, vomoting, cachexia, anorexia.
MUDr. Darina Hasarová
Ambulancia chronickej bolesti – II. KAIM, FNsP J. A. Reimana, Prešov
Možnosti prevencie chronickej bolesti
MUDr. Stanislav Fabuš
Anestéziologická a algeziologická ambulancia, Zdravie, s.r.o., Martin
Adjuvanciá v liečbe chronickej bolesti
MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Centrum pre štúdium a liečbu bolesti, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Neopioidové analgetiká v liečbe chronickej bolesti
MUDr. Eva Salamonová
Algeziologická ambulancia, Bratislava
Nežiaduce účinky opioidovej liečby
created by © zooom.sk s.r.o.