Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
MUDr. Eva Baranová
Oddelenie akútnej kardiológie, Klinika kardiológie NÚSCH, Bratislava
DLHODOBÁ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTOV PO AKÚTNOM KORONÁRNOM SYNDRÓME BEZ ELEVÁCIE ST SEGMENTU V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, PhD., MFSC
Oddelenie akútnej kardiológie, Klinika kardiológie NÚSCH, Bratislava
EPIDEMIOLÓGIA, DIAGNOSTIKA A MANAŽMENT AKÚTNEHO KORONÁRNEHO SYNDRÓMU BEZ PERZISTUJÚCEJ ELEVÁCIE SEGMENTU ST V ELEKTROKARDIOGRAFICKOM OBRAZE (NESTABILNÁ ANGÍNA PEKTORIS A INFARKT MYOKARDU BEZ ELEVÁCIE ST)
MUDr. Jaroslav Sumbal
Oddelenie akútnej kardiológie, Klinika kardiológie NÚSCH, Bratislava
LIEČBA AKÚTNEHO KORONÁRNEHO SYNDRÓMU BEZ PERZISTUJÚCEJ ELEVÁCIE ST SEGMENTU V ELEKTROKARDIOGRAFICKOM OBRAZE
Komplexná moderná liečba akútneho koronárneho syndrómu spočíva na piatich pilieroch, ktoré medzi sebou úzko súvisia. Zahŕňa v sebe liečbu antiischemickú, antitrombotickú, protidoštičkovú, fibrinolytickú a revaskularizačnú. Princípy modernej liečby sú založené na medicíne dôkazov, na základe výsledkov randomizovaných štúdií alebo metaanalýz štúdií, alebo v prípade nitrátov na základe mnohoročných klinických skúseností. Cieľom liečby je zabrániť a maximálne znížiť riziko ireverzibilného myokardiálneho poškodenia alebo smrti pacienta a prípadne ho pripraviť na revaskularizačný výkon.
Kľúčové slová: akútny koronárny syndróm, betablokátory, nitráty, blokátory kalciového kanála, antitrombotická liečba, antiagregačná liečba.

TREATMENT OF ACUTE CORONARY SYNDROME WITHOUT PERSISTENT ELEVATION OF ST-SEGMENT IN ELECTROCARDIOGRAPHIC IMAGE
During hospitalization, pacients presenting with acute coronary syndrome without ST segment elevation on ECG (NSTE-ACS) are provided with necessary acute treatment. After this treatment they are discharged to outpatient programme. The aim of medical treatment and life style changes aimed at supression of modifiable risk factors is to prevent rehospitalization rate, increase and keep quality of life without recurrence of coronary events, decrease morbidity and mortality.
Key words: non-ST segment elevation acute coronary syndrome, long-term care, treatment, risk factors.
PREHĽADNE
doc. MUDr. Štefan Farský, FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Martin
VALIDITA MERANIA KRVNÉHO TLAKU V ÉRE BLÍŽIACEHO SA KONCA ORTUŤOVÝCH TLAKOMEROV TLAKOMEROV
doc. MUDr. František Gazdík, PhD.
Oddelenie imunológie a imunotoxikológie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
IMUNOMODULAČNÉ ÚČINKY STATÍNOV
KONZÍLIUM
MUDr. Marie Havránková
Národný onkologický ústav, Bratislava
ZÁCHYT DERMATOLOGICKÝCH MALIGNÍTV AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA
MUDr. Iveta Kalafutová
Endokrinologická ambulancia, Bratislava
AKÚTNE STAVY V ENDOKRINOLÓGII
MUDr. Katarína Mlyneková
Karlovarská krajská nemocnica, a.s., Pracovisko mamoskríningu, Nemocnica v Sokolove
MAMOGRAFIA – MOŽNOSTI VYUŽITIA PRAKTICKÝM LEKÁROM
MEMORIX
MUDr. Táňa Bulíková
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba, Limbach, Školiace pracovisko SZU, Bratislava
REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY: Akútny koronárny syndróm v prednemocničnej starostlivosti
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Peter Lipták
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS, Bratislava
49. ODBORNÁ KONFERENCIA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SLS
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ ZA ZÁMENU LIEKU V ORDINÁCII V ORDINÁCII
created by © zooom.sk s.r.o.