Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
MUDr. Eva Baranová
Oddelenie akútnej kardiológie, Klinika kardiológie NÚSCH, Bratislava
DLHODOBÁ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTOV PO AKÚTNOM KORONÁRNOM SYNDRÓME BEZ ELEVÁCIE ST SEGMENTU V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, PhD., MFSC
Oddelenie akútnej kardiológie, Klinika kardiológie NÚSCH, Bratislava
EPIDEMIOLÓGIA, DIAGNOSTIKA A MANAŽMENT AKÚTNEHO KORONÁRNEHO SYNDRÓMU BEZ PERZISTUJÚCEJ ELEVÁCIE SEGMENTU ST V ELEKTROKARDIOGRAFICKOM OBRAZE (NESTABILNÁ ANGÍNA PEKTORIS A INFARKT MYOKARDU BEZ ELEVÁCIE ST)
MUDr. Jaroslav Sumbal
Oddelenie akútnej kardiológie, Klinika kardiológie NÚSCH, Bratislava
LIEČBA AKÚTNEHO KORONÁRNEHO SYNDRÓMU BEZ PERZISTUJÚCEJ ELEVÁCIE ST SEGMENTU V ELEKTROKARDIOGRAFICKOM OBRAZE
PREHĽADNE
doc. MUDr. Štefan Farský, FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Martin
VALIDITA MERANIA KRVNÉHO TLAKU V ÉRE BLÍŽIACEHO SA KONCA ORTUŤOVÝCH TLAKOMEROV TLAKOMEROV
doc. MUDr. František Gazdík, PhD.
Oddelenie imunológie a imunotoxikológie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
IMUNOMODULAČNÉ ÚČINKY STATÍNOV
KONZÍLIUM
MUDr. Marie Havránková
Národný onkologický ústav, Bratislava
ZÁCHYT DERMATOLOGICKÝCH MALIGNÍTV AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA
MUDr. Iveta Kalafutová
Endokrinologická ambulancia, Bratislava
AKÚTNE STAVY V ENDOKRINOLÓGII
MUDr. Katarína Mlyneková
Karlovarská krajská nemocnica, a.s., Pracovisko mamoskríningu, Nemocnica v Sokolove
MAMOGRAFIA – MOŽNOSTI VYUŽITIA PRAKTICKÝM LEKÁROM
Mamografia je röntgenové vyšetrenie prsníka, ktoré je schopné odhaliť zhubné ochorenie vo včasných, vyliečiteľných štádiách. Senzitivita mamografie je okolo 90 %. Preventívna mamografia má prínos pri odhaľovaní klinicky latentných lézií u asymptomatických žien, kým u pacientok s klinickým podozrením na karcinóm ide o mamografické vyšetrenie diagnostické. V rámci komplexnej preventívnej prehliadky je oprávnený odporučiť preventívnu mamografiu aj lekár v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo. V článku sa uvádza súčasná situácia v incidencii rakoviny prsníka, význam preventívnej mamografie, možnosti využitia mamografie praktickým lekárom, jednotný systém hodnotenia mamogramov, typológia mamografických obrazov, dôraz na osobitné skupiny vyšetrovaných.
Kľúčové slová: mamografia, preventívne vyšetrenie, karcinóm prsníka, zníženie úmrtnosti, odborné usmernenie.

POSSIBILITY USING OF MAMMOGRAPHY FOR PRACTICS DOCTORS
Mammography is an X-ray procedure for examination of breast. Mammography screenings aims to reduce morbidity and mortality from breast cancer by early detection and treatment. Sensitivity of mammography is around 90 percent. Preventive mammography increase the detectionclinicaly latent lesions with asymtomatic women, meanwhile with patients classified as higher risk women, we use mammography for diagnosis. Both primary care physicians and specialist physicians should encourage their patients to have routine mammography: a recommandation from physician is the most important motivator for patients. The article reviews data on incidence and mortality rates from breast cancer, united system of evaluation of mammographoc screenings, types of mammographic images and emphasis on particular groups of patients.
Key words: Mammography, primary prevention, breast cancer, increased detection – descreased mortality, encouragment and follow-up by specialist.
MEMORIX
MUDr. Táňa Bulíková
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba, Limbach, Školiace pracovisko SZU, Bratislava
REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY: Akútny koronárny syndróm v prednemocničnej starostlivosti
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Peter Lipták
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS, Bratislava
49. ODBORNÁ KONFERENCIA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SLS
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ ZA ZÁMENU LIEKU V ORDINÁCII V ORDINÁCII
created by © zooom.sk s.r.o.