Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
MUDr. Eva Baranová
Oddelenie akútnej kardiológie, Klinika kardiológie NÚSCH, Bratislava
DLHODOBÁ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTOV PO AKÚTNOM KORONÁRNOM SYNDRÓME BEZ ELEVÁCIE ST SEGMENTU V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, PhD., MFSC
Oddelenie akútnej kardiológie, Klinika kardiológie NÚSCH, Bratislava
EPIDEMIOLÓGIA, DIAGNOSTIKA A MANAŽMENT AKÚTNEHO KORONÁRNEHO SYNDRÓMU BEZ PERZISTUJÚCEJ ELEVÁCIE SEGMENTU ST V ELEKTROKARDIOGRAFICKOM OBRAZE (NESTABILNÁ ANGÍNA PEKTORIS A INFARKT MYOKARDU BEZ ELEVÁCIE ST)
Akútne koronárne syndrómy (AKS) sú vedúcou príčinou mortality a morbidity takmer vo všetkých krajinách a predstavujú signifikantnú ekonomickú záťaž. AKS sa z praktického hľadiska rozdeľujú na AKS bez elevácie a s eleváciou segmentu ST v elektrokardiografickom obraze. V súčasnosti (aj v rámci Slovenska – aj na našom pracovisku) najväčšie percento hospitalizovaných chorých na akútnych koronárnych a intenzívnych oddeleniach tvoria pacienti s AKS a to s nestabilnou angínou pektoris a/alebo bez elevácie segmentu ST infarkt myokardu (NAP/NSTEMI). Pacienti s AKS – NAP/NSTE predstavujú heterogénnu skupinu chorých s rôznym stupňom rizika vzniku infarktu, úmrtia, náhlej smrti, a preto základom pre ich prognózu a charakter liečby je riziková stratifikácia AKS. Všeobecný praktický lekár môže hneď od začiatku ochorenia zásadným spôsobom ovplyvniť priebeh AKS, a preto v práci predkladáme niektoré epidemiologické údaje, klasifikáciu, stručnú patofyziológiu, diagnostiku a dôraz kladieme na rizikovú stratifikáciu pacienta s AKS – NAP/NSTE spolu so základným liečebným manažmentom.
Kľúčové slová: akútny koronárny syndróm, nestabilná angína pektoris, epidemiológia, klasifikácia, stratifikácia rizika.

EPIDEMIOLOGY, DIAGNOSTICS AND MANAGEMENT OF ACUTE CORONARY SYNDROME WITHOUT PERSISTENT ST-SEGMENT ELEVATIONIN ELECTROCARDIAOGRAPHIC IMAGE (NON-STABLE ANGINA PECTORIS AND MYOCARDIAL INFARCTION WITHOUT ST-ELEVATION)
Acute coronary syndromes are a leading cause of mortality and morbidity in almost all countries and are a significant economic burden. Acute coronary syndromes are either without ST-segment elevation or with ST-segment elevation in electrocardiographic image. Recently (in Slovakia and our hospital as well) the greatest percentage of hospitalized patients at acute coronary and intensive care units are patients with acute coronary syndrome with non-stable angina pectoris and/or without ST-segment elevation myocardial infarction (NAP/NSTEMI). Patients with acute coronary syndrome – NAP/NSTEMI represent a heterogenous group with a different degree of risk of developing myocardial infarction, death, sudden death and that is why the cornerstone for their prognosis and character of treatment is the risk stratification of acute coronary syndrome. General practitioner can be very influential at the beginning of the disease. In this article we present some epidemiological data, classification, pathophysiology , diagnostics and we emphasize the risk statification with acute coronary syndrome – NAP/NSTE together with the basic treatment management.
Key words: acute coronary syndrome, non-stable angina pectoris, epidemiology, classification, risk stratification.
MUDr. Jaroslav Sumbal
Oddelenie akútnej kardiológie, Klinika kardiológie NÚSCH, Bratislava
LIEČBA AKÚTNEHO KORONÁRNEHO SYNDRÓMU BEZ PERZISTUJÚCEJ ELEVÁCIE ST SEGMENTU V ELEKTROKARDIOGRAFICKOM OBRAZE
PREHĽADNE
doc. MUDr. Štefan Farský, FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Martin
VALIDITA MERANIA KRVNÉHO TLAKU V ÉRE BLÍŽIACEHO SA KONCA ORTUŤOVÝCH TLAKOMEROV TLAKOMEROV
doc. MUDr. František Gazdík, PhD.
Oddelenie imunológie a imunotoxikológie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
IMUNOMODULAČNÉ ÚČINKY STATÍNOV
KONZÍLIUM
MUDr. Marie Havránková
Národný onkologický ústav, Bratislava
ZÁCHYT DERMATOLOGICKÝCH MALIGNÍTV AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA
MUDr. Iveta Kalafutová
Endokrinologická ambulancia, Bratislava
AKÚTNE STAVY V ENDOKRINOLÓGII
MUDr. Katarína Mlyneková
Karlovarská krajská nemocnica, a.s., Pracovisko mamoskríningu, Nemocnica v Sokolove
MAMOGRAFIA – MOŽNOSTI VYUŽITIA PRAKTICKÝM LEKÁROM
MEMORIX
MUDr. Táňa Bulíková
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba, Limbach, Školiace pracovisko SZU, Bratislava
REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY: Akútny koronárny syndróm v prednemocničnej starostlivosti
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Peter Lipták
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS, Bratislava
49. ODBORNÁ KONFERENCIA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SLS
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ ZA ZÁMENU LIEKU V ORDINÁCII V ORDINÁCII
created by © zooom.sk s.r.o.