Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
MUDr. Eva Baranová
Oddelenie akútnej kardiológie, Klinika kardiológie NÚSCH, Bratislava
DLHODOBÁ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTOV PO AKÚTNOM KORONÁRNOM SYNDRÓME BEZ ELEVÁCIE ST SEGMENTU V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, PhD., MFSC
Oddelenie akútnej kardiológie, Klinika kardiológie NÚSCH, Bratislava
EPIDEMIOLÓGIA, DIAGNOSTIKA A MANAŽMENT AKÚTNEHO KORONÁRNEHO SYNDRÓMU BEZ PERZISTUJÚCEJ ELEVÁCIE SEGMENTU ST V ELEKTROKARDIOGRAFICKOM OBRAZE (NESTABILNÁ ANGÍNA PEKTORIS A INFARKT MYOKARDU BEZ ELEVÁCIE ST)
MUDr. Jaroslav Sumbal
Oddelenie akútnej kardiológie, Klinika kardiológie NÚSCH, Bratislava
LIEČBA AKÚTNEHO KORONÁRNEHO SYNDRÓMU BEZ PERZISTUJÚCEJ ELEVÁCIE ST SEGMENTU V ELEKTROKARDIOGRAFICKOM OBRAZE
PREHĽADNE
doc. MUDr. Štefan Farský, FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Martin
VALIDITA MERANIA KRVNÉHO TLAKU V ÉRE BLÍŽIACEHO SA KONCA ORTUŤOVÝCH TLAKOMEROV TLAKOMEROV
doc. MUDr. František Gazdík, PhD.
Oddelenie imunológie a imunotoxikológie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
IMUNOMODULAČNÉ ÚČINKY STATÍNOV
Statíny – inhibítory 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA-reduktázy (HMG-CoA reduktázy) patria medzi najčastejšie používané lieky s hypolipidemickým účinkom. Potvrdil sa aj ich priaznivý vplyv v primárnej a sekundárnej prevencii kardiovaskulárnych ochorení. Okrem účinku na zníženie hladiny cholesterolu sa statíny vyznačujú aj viacerými od hypolipidemického efektu nezávislými – pleiotropnými – účinkami, podmienenými ich schopnosťou blokovať syntézu dôležitých intermediálnych produktov. Imunomodulačné účinky statínov sa prejavujú znížením hladín C reaktívneho proteínu, prozápalových cytokínov (interleukín 6 a 8) a inhibíciou expresie adhezívnych molekúl (LFA). Statíny znižujú expresiu HLA antigénov II. triedy a polarizujú Th1/Th2 imunitnú odpoveď. Objavenie nových imunomodulačných vlastností statínov sa využíva už v klinickom experimente u viacerých nozologických jednotiek (sklerosis multiplex, reumatoidná artritída, Alzheimerova choroba, diabetes mellitus).
Kľúčové slová: statíny, imunomodulačné účinky, pleiotropné účinky.

IMMUNOMODULATORY EFFECTS OF STATINS
Statins – 3-hydroxy-3-methyl-glutary-CoA reductase inhibitors (HMG-Co reductase) represent most frequent used drugs with lipid lowering effects and have been shown to reduce atherosclerosis related cardiovascular morbidity and mortality. In addition, statins therapy exerts multiple, hypolipidemic non – dependent-pleiotropic effects based on the inhibition of important intermediates of the cholesterol biosynthetic pathway, that regulates several cellular processes, including immune activation. Anti-iflammatory and immunomodulatory effects are manifested by lowering of C reactive protein and cytokine (IL-6, IL-8) levels, inhibition of adhesion molecules expressions (LFA, ICAM-1, VCAM-1 etc.), decreasing of HLA class II proteins expression and T cell activation, respectively. Statins polarized Th1/Th2 ratio in favour of Th2 immune response and therefore statins could be beneficial for treatment of several inflammmatory disorders (sclerosis multiplex, rheumatoid arthritis, diabetes mellitus)
Key words: statins, immunomodulatory effects, pleiotropic effects.
KONZÍLIUM
MUDr. Marie Havránková
Národný onkologický ústav, Bratislava
ZÁCHYT DERMATOLOGICKÝCH MALIGNÍTV AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA
MUDr. Iveta Kalafutová
Endokrinologická ambulancia, Bratislava
AKÚTNE STAVY V ENDOKRINOLÓGII
MUDr. Katarína Mlyneková
Karlovarská krajská nemocnica, a.s., Pracovisko mamoskríningu, Nemocnica v Sokolove
MAMOGRAFIA – MOŽNOSTI VYUŽITIA PRAKTICKÝM LEKÁROM
MEMORIX
MUDr. Táňa Bulíková
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba, Limbach, Školiace pracovisko SZU, Bratislava
REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY: Akútny koronárny syndróm v prednemocničnej starostlivosti
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Peter Lipták
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS, Bratislava
49. ODBORNÁ KONFERENCIA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SLS
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ ZA ZÁMENU LIEKU V ORDINÁCII V ORDINÁCII
created by © zooom.sk s.r.o.