Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
MUDr. Eva Baranová
Oddelenie akútnej kardiológie, Klinika kardiológie NÚSCH, Bratislava
DLHODOBÁ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTOV PO AKÚTNOM KORONÁRNOM SYNDRÓME BEZ ELEVÁCIE ST SEGMENTU V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, PhD., MFSC
Oddelenie akútnej kardiológie, Klinika kardiológie NÚSCH, Bratislava
EPIDEMIOLÓGIA, DIAGNOSTIKA A MANAŽMENT AKÚTNEHO KORONÁRNEHO SYNDRÓMU BEZ PERZISTUJÚCEJ ELEVÁCIE SEGMENTU ST V ELEKTROKARDIOGRAFICKOM OBRAZE (NESTABILNÁ ANGÍNA PEKTORIS A INFARKT MYOKARDU BEZ ELEVÁCIE ST)
MUDr. Jaroslav Sumbal
Oddelenie akútnej kardiológie, Klinika kardiológie NÚSCH, Bratislava
LIEČBA AKÚTNEHO KORONÁRNEHO SYNDRÓMU BEZ PERZISTUJÚCEJ ELEVÁCIE ST SEGMENTU V ELEKTROKARDIOGRAFICKOM OBRAZE
PREHĽADNE
doc. MUDr. Štefan Farský, FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Martin
VALIDITA MERANIA KRVNÉHO TLAKU V ÉRE BLÍŽIACEHO SA KONCA ORTUŤOVÝCH TLAKOMEROV TLAKOMEROV
doc. MUDr. František Gazdík, PhD.
Oddelenie imunológie a imunotoxikológie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
IMUNOMODULAČNÉ ÚČINKY STATÍNOV
KONZÍLIUM
MUDr. Marie Havránková
Národný onkologický ústav, Bratislava
ZÁCHYT DERMATOLOGICKÝCH MALIGNÍTV AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA
MUDr. Iveta Kalafutová
Endokrinologická ambulancia, Bratislava
AKÚTNE STAVY V ENDOKRINOLÓGII
MUDr. Katarína Mlyneková
Karlovarská krajská nemocnica, a.s., Pracovisko mamoskríningu, Nemocnica v Sokolove
MAMOGRAFIA – MOŽNOSTI VYUŽITIA PRAKTICKÝM LEKÁROM
MEMORIX
MUDr. Táňa Bulíková
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba, Limbach, Školiace pracovisko SZU, Bratislava
REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY: Akútny koronárny syndróm v prednemocničnej starostlivosti
Akútne koronárne syndrómy (AKS) resp. symptómy svedčiace o AKS sú časté v praxi všeobecného lekára, či už v jeho ambulancii alebo v rámci služby – LSPP. Napriek vysokej frekvencii ich výskytu sú naďalej zdrojom diagnostických omylov a liečebných pochybení, v dôsledku ktorých neraz predčasne pacienti umierajú bez náležitej zdravotníckej pomoci. V prednemocničnej etape sa stretávame nie vždy s jednoznačnými anamnestickými údajmi a klinickými príznakmi a preto pri pochybnostiach, či sa jedná o kardiálnu (ischemickú) bolesť alebo nekardiálnu bolesť, je zmysluplné postupovať tak, aby sa diagnostické kroky časovo minimalizovali a do vylúčenia kardiálnej bolesti sa postupovalo podľa odporúčaní včasnej liečby AKS. Edukáciou pacienta a včasnou cielenou liečbou je možné znížiť prednemocničnú úmrtnosť, ktorá je stále vysoká (viac ako 40 %) i celkovú úmrtnosť na akútne koronárne ochorenia. Čo najskoršia diagnóza AIM, čo najskoršia reperfúzna liečba infarktu prislúchajúcej tepny (direktná angioplastika, trombolýza) je rozhodujúca pre ďalší osud (prognózu) pacienta. To sú dôvody, prečo je do manažmentu prednemocničnej starostlivosti o pacienta s AKS nutné zapojiť všetkých lekárov prvého kontaktu.
Kľúčové slová: akútny koronárny syndróm, infarkt myokardu, prednemocničný manažment AKS, trombolýza, primárna koronárna intervencia.
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Peter Lipták
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS, Bratislava
49. ODBORNÁ KONFERENCIA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SLS
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ ZA ZÁMENU LIEKU V ORDINÁCII V ORDINÁCII
created by © zooom.sk s.r.o.