Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
MUDr. Tibor Barta, PhD.
I. ORL klinika FNsP sv. Cyrila a Metoda, LF UK a SZU, Bratislava
Rinosinusitídy
MUDr. Milan Jäger
I. Otorinolaryngologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Závratové stavy u ľudí vyššieho veku
MUDr. Zuzana Kabátová
1. ORL Klinika NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Hluchota a kochleárna implantácia
MUDr. Daniela Nechojdomová
I. Otorinolaryngologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Akútne zápaly vonkajšieho o stredného ucha
MUDr. Patrik Štefanička
I. ORL klinika LF UK a FNsP, SZU, Bratislava
Karcinómy ústnej časti hltana - včasná diagnostika v ambulancii praktického lekára
Karcinómy ústnej časti hltana patria medzi najčastejšie slizničné karcinómy hlavy a krku. Hoci je oblasť orofaryngu jedna z najdostupnejších na inšpekciu a palpáciu, sú karcinómy orofaryngu diagnostikované zväčša v pokročilých štádiách. Dobrá znalosť klinických príznakov a prejavov týchto nádorov, dôsledné vyšetrenie ústnej časti hltana už v ambulancii praktického lekára by malo viesť k zlepšeniu včasnej diagnostiky, a tým k zlepšeniu výsledkov liečby tejto choroby.
Kľúčové slová: karcinómy orofaryngu, klinické príznaky, včasná diagnostika
Kľúčové slová MeSH: nádory orofaryngu – diagnostika, etiológia, terapia; karcinóm; diagnostika včasná

Oropharyngeal carcinomas
oropharyngeal carcinomas are one of the most common mucosal cancer of the head and neck. Although the oropharynx is one of the most accessible area for inspection and palpation, oropharyngeal cancers are detected in advanced stages. good knowledge of the clinical signs and symptoms of these tumors, meticulous examination of the oropharynx already in the outpatient department of the general practitioner, should lead to improvement of early diagnostics and treatment results of the disease.
Key words: oropharyngeal carcinomas, clinical signs, early diagnostics
Key words MeSH: oropharyngeal neoplasms – diagnosis, etiology, therapy; carcinoma; early diagnosis
MUDr. Miroslav Tedla
1. ORL klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Diagnostika a liečba pacienta s poruchou prehĺtania
PREHĽADNE
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, CSc.
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FNLP, Košice
Môžu probiotiká ovplyvniť negatívny účinok antibiotík na fyziologickú mikroflóru?
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
III. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
Manažment posledného štádia zlyhávania srdca
Štefan Urban
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a FNsP, Bratislava
Novšie lieky v terapii respiračných chorôb
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, záchranná zdravotná služba, Limbach
Akútna respiračná insuficiencia
SPEKTRUM
MUDr. Andrej Zachar, CSc.
III. interná klinika FNsP akademika L. Dérera, Bratislava
Medzi štyrmi očami: Ischemická choroba srdca a sexuálna kvalita života – tabu v ambulancii praktického lekára?
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava, Katedra trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta Trnavskej Univerzity, Trnava
Zákonné podmienky pri vydávaní osvedčení
created by © zooom.sk s.r.o.