Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
MUDr. Tibor Barta, PhD.
I. ORL klinika FNsP sv. Cyrila a Metoda, LF UK a SZU, Bratislava
Rinosinusitídy
MUDr. Milan Jäger
I. Otorinolaryngologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Závratové stavy u ľudí vyššieho veku
MUDr. Zuzana Kabátová
1. ORL Klinika NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Hluchota a kochleárna implantácia
MUDr. Daniela Nechojdomová
I. Otorinolaryngologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Akútne zápaly vonkajšieho o stredného ucha
MUDr. Patrik Štefanička
I. ORL klinika LF UK a FNsP, SZU, Bratislava
Karcinómy ústnej časti hltana - včasná diagnostika v ambulancii praktického lekára
MUDr. Miroslav Tedla
1. ORL klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Diagnostika a liečba pacienta s poruchou prehĺtania
PREHĽADNE
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, CSc.
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FNLP, Košice
Môžu probiotiká ovplyvniť negatívny účinok antibiotík na fyziologickú mikroflóru?
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
III. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
Manažment posledného štádia zlyhávania srdca
Štefan Urban
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a FNsP, Bratislava
Novšie lieky v terapii respiračných chorôb
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, záchranná zdravotná služba, Limbach
Akútna respiračná insuficiencia
SPEKTRUM
MUDr. Andrej Zachar, CSc.
III. interná klinika FNsP akademika L. Dérera, Bratislava
Medzi štyrmi očami: Ischemická choroba srdca a sexuálna kvalita života – tabu v ambulancii praktického lekára?
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava, Katedra trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta Trnavskej Univerzity, Trnava
Zákonné podmienky pri vydávaní osvedčení
Základnými právnymi predpismi, ktoré upravujú postup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla sú zákon č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o premávke“) a vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 164/1997 Z.z. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na držanie a nosenie zbraní a streliva upravuje zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zbraniach a strelive“) a vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 252/1997 Z.z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní a streliva. Tieto vyšetrenia nie sú uhrádzané zo zdravotného poistenia. Autori poskytujú prehľad platnej legislatívy v danej oblasti.
Kľúčové slová: Slovensko, zdravotná spôsobilosť, posudzovanie, vodičský preukaz, zbrane a strelivo
Kľúčové slová MeSH: legislation; automobile driving – legislation and jurisprudence; firearms – legislation and jurisprudence; Slovakia
created by © zooom.sk s.r.o.