Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
MUDr. Tibor Barta, PhD.
I. ORL klinika FNsP sv. Cyrila a Metoda, LF UK a SZU, Bratislava
Rinosinusitídy
MUDr. Milan Jäger
I. Otorinolaryngologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Závratové stavy u ľudí vyššieho veku
MUDr. Zuzana Kabátová
1. ORL Klinika NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Hluchota a kochleárna implantácia
MUDr. Daniela Nechojdomová
I. Otorinolaryngologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Akútne zápaly vonkajšieho o stredného ucha
otitis externa je zápal prebiehajúci vo vonkajšom zvukovode spojený s bolesťou ucha, ktorá sa zvýrazňuje pri manipulácií s ušnicou alebo tlakom na tragus. Pri otitis externa je blanka bubienka diferencovaná ale vonkajší zvukovod je opuchnutý a erytematózny. otitis media je infekcia prebiehajúca v stredoušnej dutine a najčastejšie sa vyskytuje u detí vo veku medzi 6 m. – 2 r. života. U pacientov s otitis media býva ochorenie sprevádzané horúčkami a bolesťou ucha. Pri otoskopickom vyšetrení nachádzame vyklenutú, hyperemickú blanku bubienka bez diferenciácie. Nález perforácie blanky bubienka už býva spojený s ústupom bolesti ucha.
Kľúčové slová: vonkajší zvukovod, blanka bubienka, bubienková dutina, sluchová (eustachova) trubica, zápal, antibiotiká, paracentéza.
Kľúčové slová MeSH: zápal vonkajšieho ucha – klasifikácia, diagnostika, terapia; zápal stredného ucha – klasifikácia, diagnostika, terapia; zápal stredného ucha, hnisavý – etiológia, diagnostika, terapia; membrana tympani; eustachova trubica; antibiotiká, paracentéza.

Acute otitis media and externa
otitis externa is an acute infection of the external auditory canal connected with pain localized to the ear and can be stronger by manipulation with the pinna or tragus. In otitis externa, the tympanic membrane si normal, whereas the canal is erythematous. Otitis media is an infection of the middle ear cavity and is most common in children between 6 mo and 2 yr of age. Patients with otitis media are usually febrile, they are in pain of the ear. The otoscopic examination reveals a bulging, erythematous tympanic membrane with loss of identifiable landmarks. Perforation of the tympanic membrane also may occur and usually is associated with acute relief of pain.
Key words: external auditory canal, tympanic membrane, middle ear cavity, auditory (eustachian) tube, inflamation, antibiotics, myringotomy.
Key words MeSH: otitis externa – classification, diagnosis, therapy; otitis media – classification, diagnosis, therapy; otitis media, suppurative – etiology, diagnosis, therapy; tympanic membrane; eustachian tube; anti-bacterial agents; paracentesis.
MUDr. Patrik Štefanička
I. ORL klinika LF UK a FNsP, SZU, Bratislava
Karcinómy ústnej časti hltana - včasná diagnostika v ambulancii praktického lekára
MUDr. Miroslav Tedla
1. ORL klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Diagnostika a liečba pacienta s poruchou prehĺtania
PREHĽADNE
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, CSc.
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FNLP, Košice
Môžu probiotiká ovplyvniť negatívny účinok antibiotík na fyziologickú mikroflóru?
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
III. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
Manažment posledného štádia zlyhávania srdca
Štefan Urban
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a FNsP, Bratislava
Novšie lieky v terapii respiračných chorôb
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, záchranná zdravotná služba, Limbach
Akútna respiračná insuficiencia
SPEKTRUM
MUDr. Andrej Zachar, CSc.
III. interná klinika FNsP akademika L. Dérera, Bratislava
Medzi štyrmi očami: Ischemická choroba srdca a sexuálna kvalita života – tabu v ambulancii praktického lekára?
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava, Katedra trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta Trnavskej Univerzity, Trnava
Zákonné podmienky pri vydávaní osvedčení
created by © zooom.sk s.r.o.