Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
MUDr. Tibor Barta, PhD.
I. ORL klinika FNsP sv. Cyrila a Metoda, LF UK a SZU, Bratislava
Rinosinusitídy
MUDr. Milan Jäger
I. Otorinolaryngologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Závratové stavy u ľudí vyššieho veku
MUDr. Zuzana Kabátová
1. ORL Klinika NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Hluchota a kochleárna implantácia
MUDr. Daniela Nechojdomová
I. Otorinolaryngologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Akútne zápaly vonkajšieho o stredného ucha
MUDr. Patrik Štefanička
I. ORL klinika LF UK a FNsP, SZU, Bratislava
Karcinómy ústnej časti hltana - včasná diagnostika v ambulancii praktického lekára
MUDr. Miroslav Tedla
1. ORL klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Diagnostika a liečba pacienta s poruchou prehĺtania
PREHĽADNE
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, CSc.
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FNLP, Košice
Môžu probiotiká ovplyvniť negatívny účinok antibiotík na fyziologickú mikroflóru?
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
III. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
Manažment posledného štádia zlyhávania srdca
Prognóza pacientov v terminálnom štádiu srdcového zlyhávania je zlá, ročná mortalita je 30 %. Transplantácia srdca je optimálnym riešením u pacientov s pokročilým zlyhávaním srdca. Táto terapia však nie je dostupná väčšine pacientov. U pacientov s terminálnym srdcovým zlyhaním je potrebné optimalizovať režimové opatrenia a farmakoterapiu. Na preklenutie časového obdobia k transplantácii sa hľadajú v súčasnosti alternatívne postupy, ktorých dostupnosť je rôzna. Ide o použitie inotropných látok, resynchronizačnú terapiu, implantáciu kardioverter-defibrilátorov, ultrafiltráciu plazmy, použitie komorových podporných prístrojov, prípadne umelého srdca a chirurgickú rekonštrukciu srdcovej komory. V terminálnych štádiách ide o paliatívnu terapiu a riešenie etických otázok spojených s umieraním pacienta.
Kľúčové slová: srdcové zlyhávanie, resynchronizačná terapia, kardioverter-defibrilátor, komorové podporné systémy, chirurgická rekonštrukcia komory
Kľúčové slová MeSH: zlyhanie srdca, kongestívne – terapia; defibrilátory implantovateľné; dysfunkcia ľavej komory – terapia, chirurgia

Managment of end stage of heart failure
Patients in the end stage heart failure have a poor prognosis. one year mortality is 30 percent. Transplantation is the optimal solution in patinet with terminal heart failure. Unfortunatelly this therapy is not available for the majority of patients. optimalisation of regimen and pharmacoptherapy is necesseary in patinets with terminal heart failure. As a bridge to transplatnation several alterantive with different availability exist. These are inotropic agents, cardiac resynchonisation therapy, implntable cardioverter-defibrilators, plasma ultrafiltration, left-ventricular assist devices, artificial heart and ventricular reconstruction surgery. In terminal phases paliative therapy and etical issues is of importance.
Key words: heart failure – cardiac resynchronisation therapy, implantable cardioverter- defibrilator, left vetricular assist device, vetricular reconstruction surgery
Key words MeSH: heart failure, congestive – therapy; defibrillators, implantable; ventricular dysfunction, left – therapy, surgery
Štefan Urban
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a FNsP, Bratislava
Novšie lieky v terapii respiračných chorôb
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, záchranná zdravotná služba, Limbach
Akútna respiračná insuficiencia
SPEKTRUM
MUDr. Andrej Zachar, CSc.
III. interná klinika FNsP akademika L. Dérera, Bratislava
Medzi štyrmi očami: Ischemická choroba srdca a sexuálna kvalita života – tabu v ambulancii praktického lekára?
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava, Katedra trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta Trnavskej Univerzity, Trnava
Zákonné podmienky pri vydávaní osvedčení
created by © zooom.sk s.r.o.