Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
MUDr. Tibor Barta, PhD.
I. ORL klinika FNsP sv. Cyrila a Metoda, LF UK a SZU, Bratislava
Rinosinusitídy
MUDr. Milan Jäger
I. Otorinolaryngologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Závratové stavy u ľudí vyššieho veku
MUDr. Zuzana Kabátová
1. ORL Klinika NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Hluchota a kochleárna implantácia
MUDr. Daniela Nechojdomová
I. Otorinolaryngologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Akútne zápaly vonkajšieho o stredného ucha
MUDr. Patrik Štefanička
I. ORL klinika LF UK a FNsP, SZU, Bratislava
Karcinómy ústnej časti hltana - včasná diagnostika v ambulancii praktického lekára
MUDr. Miroslav Tedla
1. ORL klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Diagnostika a liečba pacienta s poruchou prehĺtania
PREHĽADNE
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, CSc.
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FNLP, Košice
Môžu probiotiká ovplyvniť negatívny účinok antibiotík na fyziologickú mikroflóru?
Fyziologická mikroflóra je tvorená predovšetkým anaeróbnymi a fakultatívnymi anaeróbmi. Najčastejšou príčinou redukcie fyziologickej mikroflóry je používanie antibiotík. Antibiotiká pôsobia všade v mieste svojho prieniku a účinkujú na všetky mikroorganizmy, na ktoré sú účinné. Po použití antibiotík dochádza ku kolonizácii patogénnymi mikroorganizmami, ktoré sú niekedy rezistentné na antibiotiká a k vzniku hnačiek. Použitie probiotík, ktoré obsahujú S. boulardii, L. acidophilus, B. breve, Streptococcus salivarius a Enterococcus fecalis znižuje výskyt hnačiek počas používania antibiotík o 54 % a výskyt hnačiek u cestovateľov o 34 %. efekt probiotík je výraznejší u detí ako u dospelých.
Kľúčové slová: fyziologická mikroflóra, antibiotiká, hnačky, probiotiká
Kľúčové slová MeSH: sliznica črevná – mikrobiológia; probiotiká – použitie terapeutické; antibiotiká – účinky nežiaduce; hnačka – prevencia a kontrola

May probiotics influnce negative outcomes of antibiotic therapy to normal flora?
Normal flora contains anaerobic and facultative anaerobic bacterias. Antibiotic use is the most common factor, which leads to destruction and reduction of physiologic normal flora. Antibiotics affects everywhere in site of penetration to all susceptible bacterias. Use of antibiotics is associated with colonization of pathogenic bacterias and other pathogenic microorganizmus and especially with diarrhea. Use of probiotics which contains S. boulardii, L. acidophilus, B. breve, Streptococcus salivarius a Enterococcus fecalis leads to decreasing diarrhea incidence in about 54 % and decreasing of travel diarrhea incidence in 34 %. effect of probiotics is more expressed in children than in adults.
Key words: normal flora, antibiotics, diarrhea, probiotics.
Key words MeSH: intestinal mucosa – microbiology; probiotics – therapeutic use; anti-bacterial agents – adverse effects; diarrhea – prevention and control.
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
III. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
Manažment posledného štádia zlyhávania srdca
Štefan Urban
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a FNsP, Bratislava
Novšie lieky v terapii respiračných chorôb
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, záchranná zdravotná služba, Limbach
Akútna respiračná insuficiencia
SPEKTRUM
MUDr. Andrej Zachar, CSc.
III. interná klinika FNsP akademika L. Dérera, Bratislava
Medzi štyrmi očami: Ischemická choroba srdca a sexuálna kvalita života – tabu v ambulancii praktického lekára?
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava, Katedra trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta Trnavskej Univerzity, Trnava
Zákonné podmienky pri vydávaní osvedčení
created by © zooom.sk s.r.o.