Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
MUDr. Tibor Barta, PhD.
I. ORL klinika FNsP sv. Cyrila a Metoda, LF UK a SZU, Bratislava
Rinosinusitídy
MUDr. Milan Jäger
I. Otorinolaryngologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Závratové stavy u ľudí vyššieho veku
Pocity ako porucha rovnováhy, závrat, strata orientácie v priestore patria medzi najnepríjemnejšie príznaky. Vyskytujú sa v každom veku a určitú skúsenosť behom života s nimi má skoro každý, ale vo vyššom veku sú veľmi bežné a časté. Z roka na rok pribúda obyvateľov vyšších vekových skupín, a tak rastie aj počet pacientov so závratovými stavmi v ambulancii praktického lekára. Práca si nekladie za cieľ vyčerpávajúcim spôsobom pokryť celú problematiku príznakov a etiológie závratových stavov, je len určitým všeobecným návodom pre praktických a rodinných lekárov. Informácia vychádza z kategorizácie pojmu „závrat“, ktorá by mala byť základom anamnézy a algoritmu vyšetrení potrebných na stanovenie diagnózy a liečby závratového stavu. Práca tiež upozorňuje na nevyhnutnosť rehabilitácie a psychoterapie v terapii tiež u pacientov vyššieho veku so závratovými stavmi, hlavne chronického charakteru.
Kľúčové slová: závratové stavy, vyšší vek, etiológia, symptomatológia, liečba.
Kľúčové slová MeSH: vertigo – etiológia, diagnostika, ľudia vyššieho veku; vertigo – klasifikácia, terapia, ľudia vyššieho veku; pocit točenia hlavy – ľudia vyššieho veku; choroby vestibulárne – ľudia vyššieho veku.
Vertigo, loss of balance and loss of orientation in the space are considered to be some of the most unpleasant symptoms. These symptoms occur in every age group, almost every person experience them during lifetime, in elderly they are frequent. As the population ages, more patients with this problems come to the office of our general practitioners. This work is not aimed to cover all the field of vestibular problems, it wants to be an outlined manual for general practitioners and family medicine specialists. The term „vertigo“ is beeing categorized, this categorization serves as a manual for history and diagnostic procedures needed for diagnostics and treatment of vertigo. Authors also draw attention to the rehabilitation and psychotherapy in the treatment of elderly vertiginous patient.
Key words: elderly, dizziness, etiology, symptomatology, therapy.
Key words MeSH: vertigo – etiology, diagnosis, aged; vertigo – classification, therapy, aged; dizziness – aged; vestibular diseases – aged.
MUDr. Zuzana Kabátová
1. ORL Klinika NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Hluchota a kochleárna implantácia
MUDr. Daniela Nechojdomová
I. Otorinolaryngologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Akútne zápaly vonkajšieho o stredného ucha
MUDr. Patrik Štefanička
I. ORL klinika LF UK a FNsP, SZU, Bratislava
Karcinómy ústnej časti hltana - včasná diagnostika v ambulancii praktického lekára
MUDr. Miroslav Tedla
1. ORL klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Diagnostika a liečba pacienta s poruchou prehĺtania
PREHĽADNE
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, CSc.
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FNLP, Košice
Môžu probiotiká ovplyvniť negatívny účinok antibiotík na fyziologickú mikroflóru?
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
III. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
Manažment posledného štádia zlyhávania srdca
Štefan Urban
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a FNsP, Bratislava
Novšie lieky v terapii respiračných chorôb
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, záchranná zdravotná služba, Limbach
Akútna respiračná insuficiencia
SPEKTRUM
MUDr. Andrej Zachar, CSc.
III. interná klinika FNsP akademika L. Dérera, Bratislava
Medzi štyrmi očami: Ischemická choroba srdca a sexuálna kvalita života – tabu v ambulancii praktického lekára?
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava, Katedra trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta Trnavskej Univerzity, Trnava
Zákonné podmienky pri vydávaní osvedčení
created by © zooom.sk s.r.o.