Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
prof. MUDr. Oto Masár, CSc.
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny FN, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Nitra
Predoperačné vyšetrenia – hľadanie konsenzu medzi odborníkmi
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
International Rescue System, s.r.o., Bratislava
Repetitórium urgentnej medicíny – Postupy rozšírenej neodkladnej resuscitácie – algoritmy
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK a FN, Bratislava
Zodpovednosť lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
POD LUPOU
MUDr. Juraj Trenkler
Ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy
Národný register tuberkulózy
RNDr. Miroslava Najvirtová, PhD., Mgr. Lucia Kučerová, PhD., MUDr. Miroslav Kubeš, CSc., MUDr. Zohdy Hamid
Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, o.z., Eurocord–Slovakia
Pupočníková krv: sľubný zdroj kmeňových buniek pre transplantácie
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Gastroenterologická klinika NsP sv. Cyrila a Metoda
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (2. časť)
PREHĽADNE
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD., MUDr. Elizabet Lovrantová
Interná klinika, Centrum pre liečbu vírusových hepatitíd; Infekčné oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Hepatitída C – novinky v liečbe
MUDr. Jaroslav Mikula, MUDr. Lucia Hluchová
OAIM, Národný onkologický ústav, Bratislava
Parenterálna a enterálna výživa
SPEKTRUM
doc. MUDr. Vlastimil Mayer, DrSc.
Vedeckovýskumná základňa, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Nezvládnutá pandémia AIDS: nové iniciatívy v boji s nákazou HIV
doc. MUDr. Richard Češka, CSc., prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc., as. MUDr. Michal Vrablík, PhD., Jitka Housová, Tomáš Štulc, Željko Reiner, Zvonimir Rumboldt
III. interní klinika 1. LF UK, Praha, III. interní klinika FN Olomouc, Klinika za patofiziologiju Medicinski fakultet Univerze u Zagrebu i KBC Zagreb, Chorvatsko, KBC Firule Interna klinika, Odjel kliničke farmakologie i toksikologie Split,
Srovnání účinnosti semi-generického a originálního atorvastatinu
TÉMA
doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.
Katedra endokrinológie a metabolických chorôb FZŠŠ SZU, Bratislava
Editoriál – Klinická endokrinológia včera a dnes
doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.
Katedra endokrinológie a metabolických chorôb FZŠŠ SZU, Bratislava
Najčastejšie tyreopatie v ambulancii praktického lekára
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., MUDr. Ingrid Dravecká
I. interná klinika LF UPJŠ, Košice
Inzulínová rezistencia a syndróm polycystických ovárií
MUDr. Ľubomír Barák, CSc.
Detské diabetologické centrum SR, Bratislava
Inzulín – stále jediná záchrana pre ľudí s diabetom I. typu
doc. MUDr. Ján Podoba, CSc., MUDr. Ľudmila Trejbalová, MUDr. Juraj Štekláč
I. interná klinika, Fakultná nemocnica Bratislava, pracovisko Kramáre
Úloha praktického lekára v diagnostike hormonálne podmienenej sekundárnej artériovej hypertenzie
created by © zooom.sk s.r.o.