Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
MUDr. Mária Tormašiová, PhD., MUDr. Eva Feketeová
Neurologická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
Liečba nespavosti
MUDr. Ľubomíra Fábryová
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná ambulancia pre poruchy metabolizmu lipidov, FNsP Milosrdní bratia, s.r.o., Bratislava
Obezita a diabetes mellitus 2. typu (diabezita) – dve úzko súvisiace, preventabilné ochorenia. Je liečba obezity nástrojom na prevenciu metabolického syndrómu a diabetes mellitus 2. typu?
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSC., FESC, doc. MUDr. Ján Lietava, CSc., doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc., doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., MUDr. Viera Kosmálová
Za národný riešiteľský kolektív IDEA survey study (Slovakia)
IDEA – prvé výsledky o prevalencii abdominálnej obezity na Slovensku
Mgr. Mária Andrášiová, PhD.
Národný onkologický ústav, Bratislava
Syndróm vyhorenia v lekárskej praxi, možnosti jeho zvládania a prevencie
PREHĽADNE
MUDr. Pavol Kučera, PhD.
I. neurologická klinika FNsP, Bratislava, Nemocnica Staré mesto
Bolesť a neuropatia
prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc.
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava, Nemocnica Staré mesto
Onychomykóza – etiopatogenéza, klinika a terapia
KONZÍLIUM
MUDr. Branislav Moťovský
Centrum duševného zdravia, s.r.o., Bánovce nad Bebravou
Diagnostika a liečba úzkostných porúch
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency – záchranná zdravotná služba, Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Prvotný prístup k akútnemu pacientovi
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Klinika telovýchovného lekárstva UK JLF a MFN, Martin
Športovanie ako účinný preventívny prvok pred vznikom civilizačných ochorení .
SPEKTRUM
MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Trenčín
MUDr. Henrieta Hudečková
Ústav verejného zdravotníctva JLF UK, Martin
Hygienické požiadavky na prevádzku ambulancie praktického lekára
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
Povinnosti praktického lekára a pacienta pri predchádzaní prenosných ochorení
Z PRAXE
MUDr. Jihad Farah, prof. MUDr. Ružena Tkáčová, CSc., MUDr. Andrej Somoš
Klinika pneumológie a ftizeológie FN L. Pasteura, Košice
Chlamýdiová pneumónia – kazuistika
AUTODIDAKT ICKÝ TEST
Test č. 12/2006
created by © zooom.sk s.r.o.