Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
h. doc. MUDr. Marta Kulichová, CSc.
Ambulancia chronickej bolesti, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny MFN a JLF UK, Martin
Bolesti hlavy v ambulancii praktického lekára
doc. MUDr. Ivan Rybár, CSc., MUDr. Beata Rybárová
Katedra reumatológie, Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií SZÚ, Bratislava
Príspevok k problematike patofyziologických aspektov bolesti pri zápalových reumatických chorobách
MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Algeziologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Možnosti algeziológa v liečbe bolestí v krížoch
MUDr. Ľubomíra Nemčíková
Národný onkologický ústav, Bratislava
Neuropatická bolesť – patofyziologické mechanizmy, klinický obraz a terapia
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Postupy rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie detí
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava; Katedra trestného práva a kriminológie PF TU, Trnava
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a výkon dohľadu
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (7. časť)
PREHĽADNE
doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Urologické oddelenie NsP, Skalica
Erektilná dysfunkcia – prevencia, diagnostika, liečba
doc. MUDr. Silvester Krčméry, CSc., doc. MUDr. Juraj Hromec, CSc.
Klinika geriatrie LF UK a FNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o., Bratislava, Interná klinika FZaSP a FNsP, Trnava
Dlhodobá chemoprofylaxia a imunoterapia v prevencii recidivujúcich uroinfekcií u žien
prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc., MUDr. Peter Kristian
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FN LP
Manažment pacientov s chronickou hepatitídou C s „normálnou“ aktivitou aminotransferáz
SPEKTRUM
MUDr. Andrea Raganová, MUDr. Ján Rajec, prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.
Farmakologický ústav LF UK, Bratislava
Bolesť hlavy ako nežiaduci účinok lieku
MUDr. Gustáv Solár
Centrum akupunktúry, Bratislava
Akupunktúra v ambulantnej praxi
Z PRAXE
MUDr. Jozef Jakuš
Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Turzovka
Dna – kazuistika
AUTODIDAKTICKÝ TEST
Test skontroloval a schválil MUDr. František Mikla poverený Internistickou spoločnosťou SLS.
Test č. 4/2006
created by © zooom.sk s.r.o.