Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
MUDr. Igor Stankovič, cSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, Bratislava
Infekčné ochorenia a ATB liečba
PREHĽADNE
prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc.
Infekčná klinika JLF UK a MFN, Martin
Parazitárne ochorenia – aktuálne poznatky
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
III. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura v Košiciach
Diagnostika a terapia hypotenzných stavov v ambulancii praktického lekára
Hypotenzia je častý klinický stav. Ľahšie formy hypotenzie sa prejavujú nadmerným poklesom tlaku krvi pri postavení sa, t. j. ortostatickou hypotenziou. Z klinického hľadiska rozoznávame akútne a chronické hypotenzné stavy. Príčiny hypotenzie sú rozmanité a zahŕňajú hypovolémiu, vplyv liekov, kardiovaskulárne, endokrinné a neurologické ochorenia. Významnou skupinou príčin sú poruchy autonómneho nervového systému. K dôležitým diagnostickým metódam patrí schellongov test, head-up tilt test, ambulantné monitorovanie tlaku krvi a testy autonómneho nervového systému. symptomatická terapia je zameraná na zvýšenie príjmu tekutín, elastické bandáže DK a iné nefarmakologické opatrenia. Z farmakoterapie sú najpoužívanejšími fludrocortison a midodrin.
Kľúčové slová: ortostatická hypotenzia, autonómny nervový systém, head-up tilt test, schellongov test.
Kľúčové slová MeSH: hypotenzia ortostatická – diagnostika, terapia; systém nervový autonómny; tiltovanie.

DIAGNOSTICS AND THERAPY OF HYPOTENSION IN GENERAL PRACTITIONER`S OFFICE
Hypotension is a common clinical situation. Less severe form of hypotension is manifested by exxagerated decline in blood pressure during standing – i.e. orthostatic hypotension. from clinical point of view acute and chronic hypotension can be recognised. several potential causes of hypotension include hypovolemia, medication, cardiovascular, endocrine and neurological disorders. Important cause is the dysfunction of the autonomic nervous system. Diagnostic methods include schellong test, head-up tilt test, ambulatory blood pressure monitoring and autonomic testing. symptomatic treatment is based on increased fluid intake, elastic stockings and other nonpharmacologic measures. fludrocortisone and midodrine is most commonly used pharmacologic treatment.
Key words: orthostatic hypotension, autonomic nervous system, head-up tilt test, schellong test.
Key words MeSH: hypotension, orthostatic; autonomic nervous system; tilt-table test.
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
I. Chirurgická klinika Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin
Pľúcna tromboembólia: diagnostika a liečba
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., MUDr. Pavol Kristian
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
PhD., MUDr. Martin Hrivňák
1. súkromná nemocnica Košice – Šaca, a.s., Košice
MUDr. Rudolf Novotný
Interná klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov
Antibiotická liečba uroinfekcií
MUDr. Dušan Krkoška, CSc.
Infekčná klinika MFN, Martin
Pohryzenie a poranenie zvieraťom – profylaxia a liečba
MUDr. Igor Stankovič, CSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, Bratislava
Erysipelas – diagnostika a manažment
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Vladimír Rolný
Klinika infektológie a geografickej medicíny FNsP, Bratislava
Antibiotická liečba infekčných endokarditíd
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency – záchranná zdravotná služba, Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Akútne intoxikácie liekmi a chemikáliami – všeobecné zásady liečby
SPEKTRUM
prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
III. interná klinika LF UK a FNsP akad. L. Dérera, Bratislava
Po 20 rokoch nový terapeutický princíp v liečbe ischemickej choroby srdca
ODBORNÉ PODUJATIA
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Poohliadnutie sa za spojeným svetovým i európskym kardiologickým kongresom v Barcelone
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (10. časť)
AUTODIDAKT ICKÝ TEST
Test č. 11/2006
created by © zooom.sk s.r.o.