Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
MUDr. Igor Stankovič, cSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, Bratislava
Infekčné ochorenia a ATB liečba
PREHĽADNE
prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc.
Infekčná klinika JLF UK a MFN, Martin
Parazitárne ochorenia – aktuálne poznatky
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
III. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura v Košiciach
Diagnostika a terapia hypotenzných stavov v ambulancii praktického lekára
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
I. Chirurgická klinika Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin
Pľúcna tromboembólia: diagnostika a liečba
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., MUDr. Pavol Kristian
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
PhD., MUDr. Martin Hrivňák
1. súkromná nemocnica Košice – Šaca, a.s., Košice
MUDr. Rudolf Novotný
Interná klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov
Antibiotická liečba uroinfekcií
MUDr. Dušan Krkoška, CSc.
Infekčná klinika MFN, Martin
Pohryzenie a poranenie zvieraťom – profylaxia a liečba
MUDr. Igor Stankovič, CSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, Bratislava
Erysipelas – diagnostika a manažment
Ruža je akútna streptokoková infekcia kože a v menšom rozsahu aj podkožného tkaniva spojená s celkovými príznakmi zápalu. V posledných desaťročiach výskyt tohto ochorenia narastá. Postihnutí bývajú nielen starší a rizikoví pacienti, ale čoraz častejšie mladí ľudia a dokonca aj deti. Diagnózu obvykle stanovíme len na základe typického klinického obrazu. Výsledok liečby aj neskoršie komplikácie závisia od včasnej diagnózy a adekvátnej terapie. Penicilín stále ostáva liekom prvej voľby u nekomplikovaného priebehu eryzipelu. Výskyt recidív ochorenia pomôže znížiť dlhodobá antibiotická profylaxia a preventívne opatrenia zamerané na miesto vstupu infekcie.
Kľúčové slová: erysipelas, ruža, antibiotická liečba, profylaxia.
Kľúčové slová MeSH: eryzipel – diagnostika, terapia, farmakoterapia; eryzipel – etiológia, prevencia a kontrola, komplikácie; profylaxia antibiotiková; diagnostika diferenciálna; manažment choroby.

ERYSIPELAS – DIAGNOSTICS AND MANAGMENT
Erysipelas is an acute bacterial infection of the dermis and hypodermis that is associated with clinical findings of inflammation. In the last decades the incidence of illness increases. Infection occurs not only in elderly or immuno-compromised host but constantly more and more in adolescents and children. Usually, erysipelas is diagnosed on the basis of its clinical manifestations. Results of treatment and occurrence of later complications depend on early diagnosis and appropriate therapy. Penicillin is the drug of choice for the treatment of uncomplicated rose. Long-lasting prophylaxis and preventive measures in gate of infections significantly decrease the occurrence of recurrences.
Key words: erysipelas, rose, antibiotic therapy, prophylaxis.
Key words MeSH: erysipelas – diagnosis, therapy, drug therapy; erysipelas – etiology, prevention and control, complications; antibiotic prophylaxis; differential diagnosis; disease management.
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Vladimír Rolný
Klinika infektológie a geografickej medicíny FNsP, Bratislava
Antibiotická liečba infekčných endokarditíd
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency – záchranná zdravotná služba, Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Akútne intoxikácie liekmi a chemikáliami – všeobecné zásady liečby
SPEKTRUM
prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
III. interná klinika LF UK a FNsP akad. L. Dérera, Bratislava
Po 20 rokoch nový terapeutický princíp v liečbe ischemickej choroby srdca
ODBORNÉ PODUJATIA
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Poohliadnutie sa za spojeným svetovým i európskym kardiologickým kongresom v Barcelone
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (10. časť)
AUTODIDAKT ICKÝ TEST
Test č. 11/2006
created by © zooom.sk s.r.o.