Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
MUDr. Igor Stankovič, cSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, Bratislava
Infekčné ochorenia a ATB liečba
PREHĽADNE
prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc.
Infekčná klinika JLF UK a MFN, Martin
Parazitárne ochorenia – aktuálne poznatky
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
III. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura v Košiciach
Diagnostika a terapia hypotenzných stavov v ambulancii praktického lekára
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
I. Chirurgická klinika Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin
Pľúcna tromboembólia: diagnostika a liečba
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., MUDr. Pavol Kristian
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
PhD., MUDr. Martin Hrivňák
1. súkromná nemocnica Košice – Šaca, a.s., Košice
MUDr. Rudolf Novotný
Interná klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov
Antibiotická liečba uroinfekcií
MUDr. Dušan Krkoška, CSc.
Infekčná klinika MFN, Martin
Pohryzenie a poranenie zvieraťom – profylaxia a liečba
MUDr. Igor Stankovič, CSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, Bratislava
Erysipelas – diagnostika a manažment
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Vladimír Rolný
Klinika infektológie a geografickej medicíny FNsP, Bratislava
Antibiotická liečba infekčných endokarditíd
Článok obsahuje súčasné odporúčania pre antibiotickú liečbu infekčnej endokarditídy (IE). Pre potreby klinickej praxe sa zaoberá liečbou IE v troch oddieloch: IE u pacientov závislých na injekčných drogách, IE natívnej chlopne a IE umelej chlopne. Diagnostické kritériá nie sú vždy jednoznačné a typické, pri liečbe febrilných pacientov rizikových skupín antibiotikami sa vyžaduje od lekárov opatrnosť a rozvaha. V každej sekcii článku sú popísané najčastejšie agensy IE, odporúčané liečebné režimy prvej voľby, alternatívy a dôležité poznámky. Je zdôraznená aj empirická liečba.
Kľúčové slová: infekčná endokarditída, patogén, liečba, antibiotiká, riziková skupina.
Kľúčové slová MeSH: endokarditída – infekčná, liečba.

ATB TREATMENT OF INFECTIVE ENDOCARDITIS
Timely and accurate recommendations for the antimicrobial therapy of the infective endocarditis (IE) is the goal of this paper. from the clinical point of view it is useful to mention separately three sections: IE in injection drug users, native valve IE and prosthetic valve IE. Diagnostic criteria are not always clear and typical, the physicians are challenged to be particularly careful in antibiotic use during the care about febrile patient with risk factors. Each section does include common pathogens, first choice and alternative regime and important points. Also the empiric therapy of IE is stressed.
Key words: endocarditis, pathogen, treatment, antibiotics, risk group.
Key words MeSH: endocarditis – infective, drug therapy.
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency – záchranná zdravotná služba, Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Akútne intoxikácie liekmi a chemikáliami – všeobecné zásady liečby
SPEKTRUM
prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
III. interná klinika LF UK a FNsP akad. L. Dérera, Bratislava
Po 20 rokoch nový terapeutický princíp v liečbe ischemickej choroby srdca
ODBORNÉ PODUJATIA
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Poohliadnutie sa za spojeným svetovým i európskym kardiologickým kongresom v Barcelone
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (10. časť)
AUTODIDAKT ICKÝ TEST
Test č. 11/2006
created by © zooom.sk s.r.o.