Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADNE
MUDr. Peter Hlivák, prof. MUDr. Robert Hatala, CSc.
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, Národný ústav srdcový a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
Fibrilácia predsiení: akceptovať arytmiu, alebo bojovať o sínusový rytmus?.
Fibrilácia predsiení (FP) a srdcové zlyhávanie reprezentujú v súčasnosti dve epidémie kardiovaskulárnych ochorení. FP je najčastejšou pretrvávajúcou arytmiou, s ktorou sa stretávame v každodennej praxi, pričom jej výskyt s vekom exponenciálne stúpa. Fibrilácia predsiení signifikantne ovplyvňuje morbiditu aj mortalitu. Z klinického hľadiska je mimoriadne dôležitý optimálny manažment pacientov s FP a zameriava sa na tri dôležité oblasti: kontrolu rytmu, kontrolu komorovej odpovede a antikoagulačnú liečbu. Dlhú dobu sa preferovala stratégia kontroly rytmu nad kontrolou komorovej odpovede, a to vo viere, že sa tým zmierni symptomatológia, zlepší kvalita života, eliminuje sa potreba užívania antikoagulačnej liečby a zlepší sa prežívanie pacientov. Nedávno boli publikované výsledky niekoľkých randomizovaných štúdií (AFFIRM, RACE, STAF, PIAF), ktoré porovnávali práve obe spomínané stratégie. ukázali, že z hľadiska prežívania je liečba zameraná na kontrolu srdcového rytmu rovnocenná s liečbou zameranou na kontrolu komorovej odpovede. V článku podrobnejšie analyzujeme spomínané liečebné stratégie a uvádzame argumenty pre aj proti. V posledných rokoch sa efektívnou metódou voľby v liečbe FP stáva katétrová ablačná liečba, ktorá rešpektuje najnovšie poznatky z patofyziológie FP. Bolo by však zásadnou chybou generalizovať jednu stratégiu na všetkých pacientov s FP. Za optimálnu prax sa považuje individuálny postup s liečbou „ušitou na mieru“ pre konkrétneho pacienta.
Kľúčové slová: fibrilácia predsiení, sínusový rytmus, kontrola komorovej odpovede.
Kľúčové slová MeSH: fibrilácia predsieňová – patofyziológia, terapia.

ATRIAL FIBRILLATION: TO ACCEPT THE ARRHYTHMIA OR TO PUSH FOR SINUS RHYTHM?
Two epidemics of cardiovascular disease are recognized nowadays: heart failure and atrial fibrillation (AF). AF is the most common sustained arrhythmia in clinical practice and is strongly age-dependent in prevalence. AF has a significant impact on morbidity and mortality. The optimal management of atrial fibrillation is of considerable clinical importance and involves three areas: rate control, rhythm control, and anticoagulation. In the past, rhythm control of atrial fibrillation was generally preferred over rate control, in the belief that it offered better symptomatic relief, quality of life, eliminated the need for anticoagulation, and improved mortality. Several recent randomized trials (AFFIRM, RACE, STAF, PIAF) comparing rate control and rhythm control strategies for the treatment of patients with AF have shown no difference in mortality between these approaches. This article further analyzes the pros and cons of both treatment modalities. With the recent advances in the understanding of the mechanisms of atrial fibrillation, radiofrequency catheter ablation has emerged as an effective therapeutic modality for patients with AF. However, it would be an mistake to utilize one management strategy for all patients with atrial fibrillation. The optimal approach needs to be individually tailored for each patient.
Key words: atrial fibrillation, sinus rythm, control of ventricular response.
Key words MeSH: atrial fibrillation – physiopathology, therapy.
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Ústav patologickej fyziológie a III. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Patofyziológia zlyhania srdca
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC,
II. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava, pracovisko Staré mesto
MUDr. Anna Baráková
Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
Epidemiologické aspekty vzostupného trendu chronického srdcového zlyhávania.
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
II. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava, pracovisko Staré mesto
Chronické srdcové zlyhávanie – vybrané klinické aspekty
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
I. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava, pracovisko Staré mesto
Liečba pacienta s chronickým srdcovým zlyhávaním (prístup v roku 2006).
prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
III. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava, pracovisko Kramáre
Metabolizmus srdcového svalu v podmienkach chronickej srdcovej nedostatočnosti
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.,
II. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava, pracovisko Staré mesto
doc. MUDr. Jana Sirotiaková, CSc., MUDr. Peter Minárik
II. interná klinika FNsP a Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Majú statíny miesto v liečbe pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním?.
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.
Odd. zlyhávania a transplantácie srdca SÚSCH, Bratislava
Transplantácia srdca – konečné riešenie pre pacientov s pokročilým srdcovým zlyhávaním
KONZÍLIUM
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné odd. NsP, Považská Bystrica
Manažment pacienta s dekubitom
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency – záchranná zdravotná služba, Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Náhle psychické ochorenia
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ľubomíra Fábryová
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy,Špecializovaná ambulancia pre poruchy metabolizmu lipidov, FNsP Milosrdní bratia, s.r.o., Bratislava
XIV. medzinárodné sympózium o ateroskleróze v Ríme
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (9. časť)
AUTODIDAKT ICKÝ TEST
Autodidaktický Test č. 9/2006
created by © zooom.sk s.r.o.