Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADNE
MUDr. Peter Hlivák, prof. MUDr. Robert Hatala, CSc.
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, Národný ústav srdcový a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
Fibrilácia predsiení: akceptovať arytmiu, alebo bojovať o sínusový rytmus?.
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Ústav patologickej fyziológie a III. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Patofyziológia zlyhania srdca
Zlyhanie srdca predstavuje stav, keď srdce nie je schopné zabezpečiť adekvátnu perfúziu tkanív napriek normálnemu plniacemu tlaku. Zo začiatku sa zlyhanie srdca neprejaví, lebo sa uplatnia kompenzačné mechanizmy. Pri prehlbovaní srdcového ochorenia prestávajú byť kompenzačné mechanizmy účinné a napriek tomu, že pracujú maximálne, nestačia zabezpečiť adekvátnu perfúziu periférie. Vtedy nastupuje stresová reakcia ako odpoveď na poškodenú funkciu srdca. Cieľom následných neurohumorálnych zmien potom už nie je zabezpečenie adekvátneho periférneho prietoku, ale len perfúzie vitálnymi orgánmi a oddialenie zániku organizmu ako celku. Kvalita života takéhoto jedinca je výrazne znížená. Stresový spôsob adaptácie však funkciu srdca postupne ďalej zhoršuje a v krátkej dobe vedie k jeho definitívnemu zlyhaniu.
Kľúčové slová: zlyhanie srdca, kompenzačné mechanizmy, stresová reakcia.
Kľúčové slová MeSH: zlyhanie srdca, kongestívne – patofyziológia; choroba chronická.

PATHOPHYSIOLOGY OF HEART FAILURE
Chronic heart failure is the condition, when the heart is not able to maintain the adequate perfusion of the periphery despite normal left ventricular filling pressure. The heart failure need not be manifested as a congestive state in the first period of the disease, since compensating mechanisms can counterbalance the functional disability of the afflicted ventricle. Later on, however, the compensating mechanisms become insufficient and the heart ceases to supply the periphery with adequate amount of blood. As an answer on the functional deterioration of the myocardium, stress reaction sets in. In such a case, the aim of the subsequent neurohumoral alterations is not to maintain the adequate perfusion of the periphery any more, but just to postpone the failure of the organism per se. The quality of life of the particular individual is substantially decreased. The strengthening of the stress reaction supports the deterioration of the heart function and within a relatively short period the heart ultimately fails.
Key words: heart failure, compensatory mechanisms, stress reaction.
Key words MeSH: heart failure, congestive – physiopathology; chronic disease.
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC,
II. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava, pracovisko Staré mesto
MUDr. Anna Baráková
Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
Epidemiologické aspekty vzostupného trendu chronického srdcového zlyhávania.
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
II. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava, pracovisko Staré mesto
Chronické srdcové zlyhávanie – vybrané klinické aspekty
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
I. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava, pracovisko Staré mesto
Liečba pacienta s chronickým srdcovým zlyhávaním (prístup v roku 2006).
prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
III. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava, pracovisko Kramáre
Metabolizmus srdcového svalu v podmienkach chronickej srdcovej nedostatočnosti
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.,
II. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava, pracovisko Staré mesto
doc. MUDr. Jana Sirotiaková, CSc., MUDr. Peter Minárik
II. interná klinika FNsP a Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Majú statíny miesto v liečbe pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním?.
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.
Odd. zlyhávania a transplantácie srdca SÚSCH, Bratislava
Transplantácia srdca – konečné riešenie pre pacientov s pokročilým srdcovým zlyhávaním
KONZÍLIUM
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné odd. NsP, Považská Bystrica
Manažment pacienta s dekubitom
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency – záchranná zdravotná služba, Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Náhle psychické ochorenia
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ľubomíra Fábryová
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy,Špecializovaná ambulancia pre poruchy metabolizmu lipidov, FNsP Milosrdní bratia, s.r.o., Bratislava
XIV. medzinárodné sympózium o ateroskleróze v Ríme
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (9. časť)
AUTODIDAKT ICKÝ TEST
Autodidaktický Test č. 9/2006
created by © zooom.sk s.r.o.