Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
OKIA OUSA, Bratislava
Alergická nádcha
MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. Detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Primárne poruchy imunitného systému – ich diagnostika a liečba
MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
OKIA OUSA, Bratislava
Sú mikroorganizmy naozaj naši nepriatelia?
MUDr. Hana Kayserová
OKIA, FNsP Bratislava, pracovisko Podunajské Biskupice
Imunita, tehotenstvo a plod
KONZÍLIUM
MUDr. Ivan André, PhD.
Psychiatrická klinika FNsP a LF UK, Bratislava
Intoxikácie psychofarmakami a drogami v ambulancii praktického lekára
MUDr. Miriam Ladická
OKHT Národný onkologický ústav, Bratislava
Spolupráca praktického lekára a onkológa v liečení onkologického pacienta
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Postupy rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie dospelých v urgentnej prednemocničnej starostlivosti
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava; Katedra trestného práva a kriminológie PF TU, Trnava
Súkromné bezpečnostné služby
POD LUPOU

Špitálska 21, 812 32 Bratislava
Liga proti rakovine SR
PREHĽADNE
MUDr. Irina Šebová, CSc., MUDr. Anna Valentová, MUDr. Ján Siváček
I. ORL klinika LF UK, FNsP a SZU, Bratislava, Neštátna imuno-alergologická ambulancia, Bratislava
Chronická tonzilitída
Autori v článku referujú o problematike chronickej tonzilitídy a o súčasných indikáciách a kontraindikáciách chirurgickej liečby, t. j. tonzilektómie. Uvádzajú údaje o incidencii reumatickej horúčky v Európe a Severnej Amerike u školopovinných detí (0,5/100 000) a porovnávajú ich s výskytom v rozvojových krajinách (100 – 200/100 000). Napriek všeobecne známym odborným kritériám upozorňujú na výrazné rozdiely v incidencii tonzilektómií na 100 000 obyvateľov vo vybraných krajinách sveta podľa údajov OECD (napr. 7 x častejšie sa robí tonzilektómia v USA ako vo Veľkej Británii). V diskusii rozoberajú postavenie Waldeyerovho okruhu v imunitnom systéme a názory na fokálnu infekciu v podnebných mandliach. Na záver upozorňujú na potrebu interdisciplinárnej spolupráce pri indikácii tonzilektómie, hlavne u alergikov a imunokompromitovaných pacientov.
Kľúčové slová: chronická tonzilitída, tonzilektómia, fokálna infekcia v ORL.
Kľúčové slová MeSH: tonzilitída; choroba chronická; tonzilektómia; infekcia ložisková; choroby otorinolaryngologické.

CHRONIC TONSILITIS
Authors refer about the chronic tonsilitis and current indications and contraindications of the surgical treatment, tonsilectomy. They mention the incidence of reumatic fever in Europe and Northern America in school children (0,5/100 000) and compare them with the incidence in third world countries (100 – 200/100 000). Despite all the commonly known scientific criteria, they remind on the contrast in incidence of tonsilectomias per 100 000 people in selected countries of the world according to the OECD records (7 x more often tonsilectomies in the USA than the UK). In the discussion they talk about the importance of the Waldeyer`s ring in the immune system and opinions about the focal infections in the tonsils. At the end they remind of the importance of the interdisciplinary cooperation in indications of tonsilectomy, mainly in allergic and imunocompromised patients.
Key words: chronic tonsilitis, tonsilectomy, focal infection in ORL.
Key words MeSH: tonsillitis; chronic disease; tonsillectomy; focal infection; otorhinolaryngologic diseases.
doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc.
Bakešova nemocnice, Brno
Akutní hemoroidální nemoc
SPEKTRUM
MUDr. Jarmila Lančová
Úrad verejného zdravotníctva SR ,Bratislava
Uchovávanie a distribúcia očkovacích látok
RNDr. Katarína Fandáková
Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
Vznik Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) – významný krok v informatizácii zdravotníctva
Z PRAXE
MUDr. Imrich Ceconík
Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Horný Bar
Rakovina kože v ambulancii praktického lekára
AUTODIDAKTICKÝ TEST

Test č. 3/2006
created by © zooom.sk s.r.o.