Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
OKIA OUSA, Bratislava
Alergická nádcha
MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. Detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Primárne poruchy imunitného systému – ich diagnostika a liečba
MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
OKIA OUSA, Bratislava
Sú mikroorganizmy naozaj naši nepriatelia?
Mikroorganizmy a makroorganizmy žijú od prvopočiatkov svojej existencie v rovnováhe. Ani organizmus človeka nie je výnimkou, s niektorými mikroorganizmami žije dokonca v symbióze, na druhej strane sa však za určitých okolností niektoré z mikroorganizmov môžu stať pre človeka nebezpečnými, v extrémnom prípade môžu spôsobiť aj smrť. V 20. storočí človek začal používať antibiotiká. Po počiatočnom nadšení a predstave, že antibiotiká navždy vyriešia všetky infekcie a ich komplikácie si v poslednom desaťročí začíname uvedomovať ambivalentnosť antibiotickej liečby, ktorá na jednej strane pomáha liečiť a zachraňovať životy, na druhej strane nevhodným spôsobom zasahuje do prirodzených obranných reakcií makroorganizmu. 21. storočie by sa teda malo stať storočím racionalizácie preskripcie antibiotík a využívania možností imunoterapie, vrátane imunomodulácie pomocou prípravkov z baktérií, či už mŕtvych (lyzáty a ribozómovoproteoglykánové prípravky) alebo živých (substitúcia probiotík).
Kľúčové slová: mikroorganizmus, makroorganizmus, antibiotiká, bakteriálne imunomodulátory, probiotiká.
Kľúčové slová MeSH: baktérie; symbióza; antibiotiká – účinky nežiaduce; probiotiká; faktory imunologické; imunoterapia.

ARE MICROORGANISMS ONLY OUR ENEMY INDEED?
From the beginning of their existence microorganisms and macroorganisms are living in equilibrium. Human beings are not an exception, with some microorganisms we live even in symbiosis. But on the other side in concrete circumstances some microorganisms may be harmful for us, extremely they can cause death. In 20th century man started to use antibiotics. After starting enthusiasm and idea that antibiotic treatment will be a solution for all infections and their complications, in last decade we realise the ambivalence of antibiotic treatment: on one side saved lives, on the other side interference with natural immunity. It is advisable that 21st century would be a century of rationalised prescription of antibiotics and the era of immunotherapy, including the bacterial products (lysates, products with ribosoms and proteoglycans, probiotics).
Key words: microorganisms, macroorganisms, antibiotics, bacterial immunotherapy, probiotics.
Key words MeSH: bacteria; symbiosis; anti-bacterial agents – adverse effects; probiotics; immunologic factors; immunotherapy.
MUDr. Hana Kayserová
OKIA, FNsP Bratislava, pracovisko Podunajské Biskupice
Imunita, tehotenstvo a plod
KONZÍLIUM
MUDr. Ivan André, PhD.
Psychiatrická klinika FNsP a LF UK, Bratislava
Intoxikácie psychofarmakami a drogami v ambulancii praktického lekára
MUDr. Miriam Ladická
OKHT Národný onkologický ústav, Bratislava
Spolupráca praktického lekára a onkológa v liečení onkologického pacienta
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Postupy rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie dospelých v urgentnej prednemocničnej starostlivosti
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava; Katedra trestného práva a kriminológie PF TU, Trnava
Súkromné bezpečnostné služby
POD LUPOU

Špitálska 21, 812 32 Bratislava
Liga proti rakovine SR
PREHĽADNE
MUDr. Irina Šebová, CSc., MUDr. Anna Valentová, MUDr. Ján Siváček
I. ORL klinika LF UK, FNsP a SZU, Bratislava, Neštátna imuno-alergologická ambulancia, Bratislava
Chronická tonzilitída
doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc.
Bakešova nemocnice, Brno
Akutní hemoroidální nemoc
SPEKTRUM
MUDr. Jarmila Lančová
Úrad verejného zdravotníctva SR ,Bratislava
Uchovávanie a distribúcia očkovacích látok
RNDr. Katarína Fandáková
Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
Vznik Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) – významný krok v informatizácii zdravotníctva
Z PRAXE
MUDr. Imrich Ceconík
Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Horný Bar
Rakovina kože v ambulancii praktického lekára
AUTODIDAKTICKÝ TEST

Test č. 3/2006
created by © zooom.sk s.r.o.