Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Klinika telovýchovného lekárstva JLF UK a MFN, Martin
Arteriálna hypertenzia a športová aktivita
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
International Rescue System, s.r.o., Bratislava
Repetitórium urgentnej medicíny – Krvácanie z rán a telesných otvorov
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK a FN, Bratislava
Vykonávacie predpisy ku novým zdravotníckym zákonom
POD LUPOU
MUDr. Karol Kálig, CSc., MUDr. Renáta Andrejčáková
KAIM LFUK FN Bratislava, Nadácia Reťaz života
Intenzívna medicína – východisko pre boj proti zbytočnej smrti. Preventabilná smrť
PREHĽADNE
prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
Klinika tuberkulózy a pľúcnych chorôb JLF UK a MFN, Martin
Chronická obštrukčná choroba pľúc
doc. MUDr. Marian Bátovský, CSc.
III. interná klinika FNsP Bratislava
Manažment refluxnej choroby pažeráka
Pojem gastroezofagálna refluxná choroba (GERD) zahŕňa klinické príznaky a histopatologické alterácie vyplývajúce z refluxu žalúdkového obsahu do pažeráka. Aj keď GERD patrí medzi najčastejšie ochorenia tráviacej trubice, údaje o jeho incidencii a prevalencii sú založené skôr na odhadoch, než na skutočne zistených číslach. Najvýznamnejším etiopatogenetickým činiteľom GERD sú prechodné relaxácie dolného pažerákového zvierača. Najčastejšími klinickými príznakmi sú pyróza, regurgitácia a dysfágia. Regurgitácia a následná aspirácia podmieňuje vznik širokého spektra extraezofagálnych otorinolaryngických a pneumologických príznakov a ochorení. V liečbe GERD prevládajú inhibítory protónovej pumpy. Sledovanie pacientov s Barrettovým pažerákom sa zameriava nielen na liečbu GERD, ale predovšetkým na včasné odhalenie rizika vzniku adenokarcinómu pažeráka.
Kľúčové slová: Refluxná choroba pažeráka – sledovanie pacientov s GERD – Barrettov pažerák.
Kľúčové slová MeSH: reflux gastroezofagálny – terapia; Barretov ezofág.

MANAGEMENT OF THE REFLUX DISEASE OF THE OESOPHAGUS
Gastroesophageal reflux disease (GERD) is used to describe individuals with any symptomatic clinical condition or histopathologic alteration resultant from episodes of gastroesophageal reflux. Although GERD is widely reported to be one of the most prevalent conditions afflicting the gastrointestinal tract, figures on the incidence and prevalence of GERD and esophagitis are based more on estimates than on actual data.Evidence is compelling that transient lower esophageal sphincter relaxations account for overhelming majority of reflux events. The most common clinical symptoms of GERD are heartburn, acid regurgitation, and dysphagia. Gastroesophageal reflux accompanied by regurgitation and aspiration has been suggested as the cause for a wide spectum of extraesophageal otorhinolaryngical and pneumological conditions. The most prevalent pharmacologic approach to the treatment of GERD isto reduce gastric acid secretion with proton pump inhibitor. Management of patients with Barrett´s esophagus has two aspects-treating the uderlying GERD and managing the risk for development of adenocarcinoma.
Key words: gastroesophageal reflux disease – management of GERD – Barrett´s esophagus.
Key words MeSH: gastroesophageal reflux – therapy; Barret esophagus.
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Prebiotika, probiotika a synbiotika
TÉMA
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Editoriál
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., MUDr. Ivan Rybár, MUDr. Dagmar Mičeková, CSc., MUDr. Daniel Žlnay, PhD., doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc., MUDr. Peter Poprac, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Farmakoterapeutické postupy pri reumatoidnej artritíde
doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc., prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., MUDr. Oľga Lukáčová, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Koxiby v reumatológii
MUDr. Dagmar Mičeková, CSc., prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., MUDr. Vanda Mlynáriková
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Sjögrenov syndróm – terapeutické možnosti
MUDr. Ivana Révayová
Reumatologická ambulancia, Nemocnica Ministerstva obrany, Bratislava
Klinické prejavy systémového lupus erytematozus
Z PRAXE
MUDr. Jozef Čupka
Praktický lékař pro dospělé; Koordinátor Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP pro oblast závislostí; Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK Praha
Odvykání kouření v ambulanci praktického lékaře
created by © zooom.sk s.r.o.