Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Klinika telovýchovného lekárstva JLF UK a MFN, Martin
Arteriálna hypertenzia a športová aktivita
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
International Rescue System, s.r.o., Bratislava
Repetitórium urgentnej medicíny – Krvácanie z rán a telesných otvorov
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK a FN, Bratislava
Vykonávacie predpisy ku novým zdravotníckym zákonom
POD LUPOU
MUDr. Karol Kálig, CSc., MUDr. Renáta Andrejčáková
KAIM LFUK FN Bratislava, Nadácia Reťaz života
Intenzívna medicína – východisko pre boj proti zbytočnej smrti. Preventabilná smrť
PREHĽADNE
prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
Klinika tuberkulózy a pľúcnych chorôb JLF UK a MFN, Martin
Chronická obštrukčná choroba pľúc
doc. MUDr. Marian Bátovský, CSc.
III. interná klinika FNsP Bratislava
Manažment refluxnej choroby pažeráka
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Prebiotika, probiotika a synbiotika
TÉMA
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Editoriál
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., MUDr. Ivan Rybár, MUDr. Dagmar Mičeková, CSc., MUDr. Daniel Žlnay, PhD., doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc., MUDr. Peter Poprac, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Farmakoterapeutické postupy pri reumatoidnej artritíde
doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc., prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., MUDr. Oľga Lukáčová, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Koxiby v reumatológii
Koxiby sú špecifické inhibítory cykloxygenázy-2, ktoré majú analgetický a antiflogistický účinok zrovnateľný s neselektívnymi nesteroidovými antiflogistikami a majú preukázateľne nižší výskyt gastrointestinálnych nežiaducich účinkov. V reumatológii sú indikované predovšetkým u pacientov s reumatoidnou artritídou a osteoartrózou, ktorí majú anamnézu verifikovaných gastroduodenálnych vredov v ostatných piatich rokoch alebo sú súčasne liečení glukokortikoidmi, prípadne antikoagulanciami. V súčasnosti je diskutovaná otázka ich kardiovaskulárnych nežiaducich účinkov a prínos pre pacienta v pomere k ich vyššej cene.
Kľúčové slová: nesteroidové antiflogistiká, koxiby, špecifické inhibítory COX-2, indikácie, nežiaduce účinky
Kľúčové slová MeSH: antiflogistiká nesteroidové – účinky nežiadúce; inhibítory cyklooxygenázy – účinky nežiadúce; artritída reumatoidná – farmakoterapia; osteoartróza – farmakoterapia.

COXIBS IN RHEUMATOLOGY
Coxibs are specific inhibitors of cycloxygenase-2 with analgetic and antiphlogistic efficacy comparable to non-selective NSAIDs, but with significantly lower occurrence of adverse gastrointestinal effects. In rheumatology, they are indicated mostly for rheumatoid arthritis and osteoarthritis patients with the verified gastroduodenal ulcers in their last five year history or if they are currently treated with glucocorticoids or anticoagulant agents. Recently, the issue of their adverse cardiovascular effects is discussed and their benefit for patients as related to their cost efficiency ratio.
Key words: NSAIDs, coxibs, specific inhibitors of COX-2, indications, adverse effects
Key words MeSH: anti-inflammatory agents, non-steroidal – adverse effects; cyclooxygenase inhibitors – adverse effects; arthritis, rheumatoid – drug therapy; osteoarthritis – drug therapy.
MUDr. Dagmar Mičeková, CSc., prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., MUDr. Vanda Mlynáriková
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Sjögrenov syndróm – terapeutické možnosti
MUDr. Ivana Révayová
Reumatologická ambulancia, Nemocnica Ministerstva obrany, Bratislava
Klinické prejavy systémového lupus erytematozus
Z PRAXE
MUDr. Jozef Čupka
Praktický lékař pro dospělé; Koordinátor Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP pro oblast závislostí; Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK Praha
Odvykání kouření v ambulanci praktického lékaře
created by © zooom.sk s.r.o.