Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Klinika telovýchovného lekárstva JLF UK a MFN, Martin
Arteriálna hypertenzia a športová aktivita
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
International Rescue System, s.r.o., Bratislava
Repetitórium urgentnej medicíny – Krvácanie z rán a telesných otvorov
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK a FN, Bratislava
Vykonávacie predpisy ku novým zdravotníckym zákonom
POD LUPOU
MUDr. Karol Kálig, CSc., MUDr. Renáta Andrejčáková
KAIM LFUK FN Bratislava, Nadácia Reťaz života
Intenzívna medicína – východisko pre boj proti zbytočnej smrti. Preventabilná smrť
PREHĽADNE
prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
Klinika tuberkulózy a pľúcnych chorôb JLF UK a MFN, Martin
Chronická obštrukčná choroba pľúc
doc. MUDr. Marian Bátovský, CSc.
III. interná klinika FNsP Bratislava
Manažment refluxnej choroby pažeráka
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Prebiotika, probiotika a synbiotika
TÉMA
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Editoriál
Reumatológia prešla počas 40-rokov rýchlym rozvojom. Za posledné obdobie 10-rokov došlo doslova k významným vedeckým objavom a k nárastu vedeckých informácií. V teoretickej reumatológii sa objavili nové fun kcie cytokínov a ich zložité vzťahy, objasnila sa biológia endotelovej bunky a nastal mohutný rozvoj v molekulárnej genetike pri reumatoidnej artritíde a osteoartróze. Za najväčší pokrok však je potrebné považovať zavedenie biologickej terapie, najmä pri reumatoidnej artritíde, pričom sa využívajú mechanizmy blokujúce prozápalové cytokíny, najmä tumor nekrotizujúci faktor (TNF), IL-1 a IL-6. Významným pokrokom je tiež aplikácia tejto liečby pri ankylozujúcej spondylitíde a psoriatickej artritíde. Ďalej tiež je to objav COX-2 izoenzýmu cyklooxygenázy a z toho vyplývajúci vývoj novej generácie nesteroidových antiflogistík (koxibov). Koxiby sú špecifické inhibítory cyklooxygenázy 2 s analgetickým a antiflogistickým účinkom, ktorý sa dá porovnať s neselektívnymi nesteroidovými antiflogistikami a ktoré majú významne nižší výskyt gastrointestinálnych nežiadúcich účinkov. Tak, ako aj u inej skupiny liečiv, tak aj pri koxiboch je v ostatnom čase diskutovaná otázka ich kardiovaskulárnych účinkov. Dá sa teda povedať, že v tomto tisícročí sa do reumatológie začali zavádzať princípy medicíny založenej na dôkazoch. Dôležitou súčasťou tzv. evidence base medicine je aj vytvorenie štandardných terapeutických postupov pri najčastejších ochoreniach ako je reumatoidná artritída a osteoartróza. V tomto čísle, ktoré je venované reumatológii, sme sa snažili čitateľovi podať nové terapeutické prístupy a možnosti koxibov v reumatológii, ďalej liečebné postupy pri reumatoidnej artritíde a Sjögrenovom syndróme. Číslo je doplnené zaujímavou kazuistikou. Som presvedčený, že reumatológia je významným odborom medicíny a nové poznatky, či už diagnostické alebo terapeutické, budeme môcť v budúcnosti naďalej prezentovať.
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., MUDr. Ivan Rybár, MUDr. Dagmar Mičeková, CSc., MUDr. Daniel Žlnay, PhD., doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc., MUDr. Peter Poprac, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Farmakoterapeutické postupy pri reumatoidnej artritíde
doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc., prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., MUDr. Oľga Lukáčová, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Koxiby v reumatológii
MUDr. Dagmar Mičeková, CSc., prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., MUDr. Vanda Mlynáriková
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Sjögrenov syndróm – terapeutické možnosti
MUDr. Ivana Révayová
Reumatologická ambulancia, Nemocnica Ministerstva obrany, Bratislava
Klinické prejavy systémového lupus erytematozus
Z PRAXE
MUDr. Jozef Čupka
Praktický lékař pro dospělé; Koordinátor Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP pro oblast závislostí; Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK Praha
Odvykání kouření v ambulanci praktického lékaře
created by © zooom.sk s.r.o.